Các đội tuyển xem danh sách và tham gia thi đấu nghiêm túc.

Riêng các nội dung cá nhân, trường sẽ phát lịch thi đấu vào ngày 26/10.

Ngày Khai mạc 26/10 (15g30 tại NTĐ). Đề nghị toàn thể VĐV Khoa + sinh viên Khoa khóa 2009, 2010 và 2011 tham dự.

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                                                        Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2011
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa Lâm nghiệp
Khoa Kinh Tế
Khoa QLĐĐ
Khoa Thủy sản
Khoa CNSH
Khoa CNTT
Khoa CNHH
Khoa CNTP
Khoa NN-SP
Khoa CNTY
Khoa Nông học
Khoa Môi trường
Khoa Cơ Khí
 
 
 

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
26/10
17h00
K.Kinh tế – K. CNTY
B
NT Đ
 
02
26/10
18h00
K.Lâm nghiệp – K.Cơ khí
A
NT Đ
 
03
28/10
18h00
K.CNSH  – K. NN-SP
A
NT Đ
 
04
28/10
19h00
Khoa QLĐĐ – Khoa CNH
C
NT Đ
 
05
28/10
20h00
K.Thủy sản – K.CNTP
D
NT Đ
 
06
31/10
16h00
K.Lâm nghiệp – K.CNSH
A
NT Đ
 
07
31/10
17h00
K.NN-SP – K.Cơ khí
A
NT Đ
 
08
31/10
18h00
K.CNTY – K. CNTT
B
NT Đ
 
09
31/10
19h00
K. Nông học – K.CNH
C
NT Đ
 
10
31/10
20h00
K. Môi trường – Khoa CNTP
D
NT Đ
 
11
4/10
16h00
K.Lâm nghiệp – K.NN-SP
A
NT Đ
 
12
4/10
17h00
K.CNSH – K. Cơ khí
A
NT Đ
 
13
4/10
18h00
K.Kinh tế - K.CNTT
B
NT Đ
 
14
4/10
19h00
K. QLĐĐ – K. Nông học
C
NT Đ
 
15
4/10
20h00
K.Thủy sản - K. Môi trường
D
NT Đ
 
16
9/10
16h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NT Đ
 
17
9/10
17h00
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NT Đ
 
18
9/10
18h00
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NT Đ
 
19
9/10
19h00
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NT Đ
 
20
12/10
18h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NT Đ
 
21
12/10
19h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NT Đ
 
22
14/10
17h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh h ạng 3
NT Đ
 
23
16/10
17h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung Kết
NT Đ
 

                                            
                                                                                                                   Ban tổ chức 
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa CNTT
Khoa CNHH
Khoa CNTP
Khoa Lâm nghiệp
Khoa QLĐĐ
Khoa CNTY
Khoa Môi trường
Khoa NN-SP
Khoa Kinh Tế
Khoa Cơ Khí
Khoa CNSH
Khoa Thủy sản

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
27/10
18h00
K.CNTT – K.QLĐĐ
A
NT Đ
 
02
27/10
19h00
K.CNHH – K.CNTY
B
NT Đ
 
03
28/10
16h00
K.CNTP – K. Môi trường
C
NT Đ
 
04
28/10
17h00
Khoa Lâm nghiệp – Khoa NN-SP
D
NT Đ
 
05
1/10
16h00
K.Kinh tế – K.QLĐĐ
A
NT Đ
 
06
1/10
17h00
K.Cơ khí  – K.CNTY
B
NT Đ
 
07
1/10
18h00
K.CNSH – K. Môi trường
C
NT Đ
 
08
1/10
19h00
K.Thủy sản – K. NN-SP
D
NT Đ
 
09
5/10
16h00
K. CNTT – K. Kinh tế
A
NT Đ
 
10
5/10
17h00
K. CNHH – K. Cơ khí
B
NT Đ
 
11
5/10
18h00
K.CNTP – K.CNSH
C
NT Đ
 
12
5/10
19h00
K.Lâm nghiệp – K. Thủy sản     
D
NT Đ
 
13
10/10
16h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NT Đ
 
14
10/10
17h00
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NT Đ
 
15
10/10
18h00
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NT Đ
 
16
10/10
19h00
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NT Đ
 
17
12/10
16h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NT Đ
 
18
12/10
17h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NT Đ
 
19
14/10
16h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh h ạng 3
NT Đ
 
20
16/10
16h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung K ết
NT Đ
 

 
 
                                                                                      Ban tổ chức 
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa CNHH
Khoa Thủy sản
Khoa NN-SP
Khoa Lâm nghiệp
Khoa Môi trường
Khoa Cơ khí
Khoa CNSH
Khoa CNTT
Khoa Nông học
Khoa Kinh tế
Khoa CNTY
Khoa CNTP
Khoa QLĐĐ
 
 
 

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
29/10
15h00
K.CNHH– K.Môi trường
A
NTĐ
 
02
29/10
16h00
K.Nông học – K.QLĐĐ
A
NTĐ
 
03
29/10
17h00
K. Thủy sản – K. Cơ khí
B
NTĐ
 
04
29/10
18h00
Khoa NN-SP – Khoa CNSH
C
NTĐ
 
05
29/10
19h00
K. Lâm nghiệp – K.CNTT
D
NTĐ
 
06
30/10
14h00
K.CNHH– K. Nông học 
A
NTĐ
 
07
30/10
15h00
K. Môi trường – K.QLĐĐ
A
NTĐ
 
08
30/10
16h00
K.Kinh tế – K. Cơ khí
B
NTĐ
 
09
30/10
17h00
K. CNTY – K.CNSH
C
NTĐ
 
10
30/10
18h00
K. CNTP – Khoa CNTT
D
NTĐ
 
11
3/10
15h00
K.CNHH – K.QLĐĐ
A
NTĐ
 
12
3/10
16h00
K.Môi trường – K. Nông học
A
NTĐ
 
13
3/10
17h00
K. Thủy sản - K. .Kinh tế 
B
NTĐ
 
14
3/10
18h00
K. NN-SP – K. CNTY
C
NTĐ
 
15
3/10
19h00
K.Lâm nghiệp - K. CNTP
D
NTĐ
 
16
8/10
8h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NTĐ
 
17
8/10
8h45
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NTĐ
 
18
8/10
9h45
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NTĐ
 
19
8/10
10h30
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NTĐ
 
20
13/10
18h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NTĐ
 
21
13/10
19h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NTĐ
 
22
15/4
18h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh h ạng 3
NTĐ
 
23
15/4
19h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung K ết
NTĐ
 

                                           
                                                                                                                   Ban tổ chức 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NỮ
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa Kinh Tế
Khoa CNTP
Khoa CNTY
Khoa Môi trường
Khoa CNTT
Khoa Nông học
Khoa NN-SP
Khoa Lâm nghiệp
Khoa CNSH
Khoa Thủy sản
Khoa CNHH
Khoa QLĐĐ

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
30/10
8h00
K. Kinh tế – K. CNTT
A
NT Đ
 
02
30/10
9h00
K. CNTP – K.Nông học
B
NT Đ
 
03
30/10
10h00
K.CNTY – K. NN-SP
C
NT Đ
 
04
30/10
11h00
Khoa Môi trường – Khoa Lâm nghiệp
D
NT Đ
 
05
2/10
16h00
K.CNSH – K. CNTT
A
NT Đ
 
06
2/10
17h00
K. Thủy sản – K.Nông học
B
NT Đ
 
07
2/10
18h00
K.CNHH – K. NN-SP
C
NT Đ
 
08
2/10
19h00
K.QLĐĐ – K. Lâm nghiệp
D
NT Đ
 
09
7/10
16h00
K. Kinh tế – K. CNSH
A
NT Đ
 
10
7/10
17h00
K. CNTP – K. Thủy sản 
B
NT Đ
 
11
7/10
18h00
K.CNTY – K. CNHH 
C
NT Đ
 
12
7/10
19h00
K.Môi trưuờng – K. QLĐĐ     
D
NT Đ
 
13
11/10
16h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NT Đ
 
14
11/10
17h00
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NT Đ
 
15
11/10
18h00
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NT Đ
 
16
11/10
19h00
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NT Đ
 
17
13/10
16h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NT Đ
 
18
13/10
17h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NT Đ
 
19
15/10
16h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh hạng 3
NT Đ
 
20
15/10
17h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung Kết
NT Đ
 

 
 
                                                                                      Ban tổ chức 
GHI CHÚ: LỊCH CÁC MÔN CẦU LÔNG, BÓNG BÀN, ĐIỀN KINH, CỜ TƯỚNG SẼ CHUYỂN CHO CÁC KHOA SAU NGÀY KHAI MẠC VÌ CÁC KHOA CHƯA ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VĐV ĐẦY ĐỦ.

Số lần xem trang: 12134
Nhập ngày: 24-10-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp