Các bí thư lập danh sách và cho các bạn viết bài cảm nhận. Nộp danh sách + bài cảm nhận + biên bản về P.8 Văn phòng Khoa.

Hạn chót: 19/03/2011

 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                            Số:      /TB - ĐTN   
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm2011
 
THÔNG BÁO
V/v Bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011
            Thực hiện chương trình hoạt động năm và nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên sinh viên, Ban chấp hành Đoàn trường thông báo về việc tiến hành bình chọn Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng đợt 1 năm 2011 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
- Những Đoàn viên được xếp loại xuất sắc qua công tác phân tích chất lượng Đoàn viên, có đóng góp tích cực cho hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên.
- Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng, kiên định lý tưởng phấn đấu của bản thân.
- Có vai trò và tiếng nói nhất định trong tập thể Đoàn viên – Sinh viên.
II. QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
- Bước 1: Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, hướng dẫn cho những đoàn viên xếp loại xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Yêu cầu:
+ Bài viết rõ ràng, mạch lạc.
+ Thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Bước 2: Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến chi bộ khoa/bộ môn, chú ý về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc.
- Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua bài viết, ý kiến sơ bộ của cấp uỷ cơ sở về lịch sử chính trị của đoàn viên xuất sắc, Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn họp xét và bình chọn đoàn viên ưu tú dựa trên danh sách đề cử từ các chi Đoàn.
- Bước 4: Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn gửi danh sách Đoàn viên ưu tú của đơn vị mình (có xác nhận của chi bộ) kèm hồ sơ của từng Đoàn viên ưu tú về Đoàn trường để tổ chức bình xét.
Hồ sơ gồm có:
            + Sơ lược quá trình phấn đấu của Đoàn viên ưu tú (năm 2010).
            + Bài cảm nhận của Đoàn viên ưu tú.
            + Biên bản họp xét công nhận Đoàn viên ưu tú của chi Đoàn và Đoàn khoa.
- Bước 5: Ban chấp hành Đoàn trường công bố kết quả bình chọn đến tập thể chi đoàn nơi đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt và tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng vào lễ meeting kỉ niệm ngày 26/03.
Danh sách gồm có :
            - Tổng hợp danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú.
            - Sơ lược quá trình phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú (theo mẫu).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban chấp hành Đoàn trường phân công đồng chí Đỗ Xuân Hồng, UVTV Đoàn trường trực tiếp phụ trách nội dung bình xét Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT).
Ban chấp hành Đoàn trường giao cho Tiểu ban Tổ chức – Đoàn vụ và Văn phòng Đoàn trường hướng dẫn các Đoàn khoa/bộ môn triển khai hoạt động đồng thời tổng hợp danh sách ĐVƯT do các khoa giới thiệu.
Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn có nhiệm vụ triển khai và trực tiếp hướng dẫn hoạt động bình xét ĐVƯT đến các chi Đoàn và xin ý kiến chi bộ về danh sách ĐVƯT.
Ban chấp hành chi Đoàn có nhiệm vụ trực tiếp bình xét ĐVƯT và hướng dẫn ĐVƯT hoàn tất hồ sơ, thủ tục có liên quan.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Từ 08/03 đến 10/03: thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn
Từ 10/03 đến 19/03: các Đoàn khoa/bộ môn và chi Đoàn triển khai bình xét
Ngày 20/03/2011: Hạn chót hoàn tất thủ tục bình xét và gửi danh sách về VP Đoàn trường cho đồng chí Đặng Thế Chiêu (đối với văn bản có xác nhận của chi bộ) và email tieubandoanvu@gmail.com (đối với file).
Ngày 23/03/2011: Đoàn trường thông báo về danh sách ĐVƯT chính thức.
Ngày 25/03/2011: Trao danh sách ĐVƯT đợt 1 năm 2011 cho Đảng Ủy.
 
Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về quy trình bình xét và phát triển Đảng cho Đoàn viên ưu tú, các Đoàn khoa/bộ môn tham khảo hướng dẫn số 06 - HD/TCTU – TĐTPHCM của Thành Ủy – Ban tổ chức Thành Đoàn ký ngày 19 tháng 02 năm 2008.
 
                                                                                                                          TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG  
                                                                                                           P. BÍ THƯ
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                               Đoàn Trần Vĩnh Khánh

 

NƠI SINH HOẠT :
* Chi đoàn :............................................
* Đoàn cơ sở : ........................................
 

 
 
 

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
NĂM .......
 

 
Ảnh màu
3x4
                        I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN :

                            - Họ tên :......................................................................... Nam/Nữ :............
                            - Năm sinh :...................................... Nơi sinh :............................................
                            - Nguyên quán :.............................................................................................
-                           - Dân tộc :........................................ Tôn giáo :...........................................
                            - Địa chỉ đăng ký thường trú :......................................................................
                            - Địa chỉ hiện tại:..........................................................................................
                            - Số điện thoại liên lạc:................................................................................
                            - Thành phần bản thân :......................... Gia đình :......................................
- Trình độ : - Học vấn :..................................................... Chính trị :.....................................
                     - CMNV :..................................................... Ngoại ngữ :...................................
- Ngày vào Đoàn :............................................................. Nơi vào Đoàn :.............................
- Chức vụ Đoàn hiện nay :........................................................................................................
- Nơi học tập, công tác hiện nay :............................................................................................
- Đã được BCH Đoàn giới thiệu là Đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ/Chi bộ cơ sở năm: ........      (nếu có)
- Đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào ngày:
 
II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN - THÀNH TÍCH HỌC TẬP, CÔNG TÁC
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................            
                                                                                         NGƯỜI TỰ KHAI
                                                                                           (Ghi rõ họ tên)
 
III. NHẬN XÉT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................            
                                                            TP.Hồ Chí Minh, ngày……….tháng……..năm ………..   
                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH .............
 
 


 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN……………………………...
--------
……………………………………
 
 
 
TP. Hồ Chí Minh,, ngày …….. tháng …….. năm 200….
 

 
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM……….
 

 
STT
- Họ và tên
- Quê quán
- Nơi ở hiện nay
Ngày tháng
năm sinh
Dân tộc
Tôn giáo
- Ngày vào Đoàn
- Nơi đang sinh hoạt Đoàn
Trình độ
Chc vụ, đơn vị công tác
Tóm tắt quá trình
 phấn đấu
Nam
Nữ
- Học vấn
- CMNV
- LLCT
Ngoại ngữ
Tin học
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                      TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA......
 
 
Ghi chú: (8): đối với ĐVƯT là sinh viên: học vấn là 12/12; Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) để trống; Lí luận chính trị (LLCT) tối thiểu là 6 bài LLCT, hoặc sơ cấp/trung cấp (nếu có).
               (9), (10): ghi rõ bằng cấp đạt được (chứng chỉ A, B, C, tin học văn phòng, TOEFL...) đối với ngoại ngữ ghi rõ ngôn ngữ (Anh, Pháp, Hoa...)

Số lần xem trang: 12360
Nhập ngày: 11-03-2011
Điều chỉnh lần cuối: 01-04-2011

Liên kết doanh nghiệp