Thời gian: 16g30 ngày 28/02/2011

Địa điểm: VP Khoa Cơ khí

Thành phần: Toàn thể BCH Đoàn Khoa, Bí thư tất cả các chi đoàn trực thuộc.

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ

THƯ MỜI HỌP

BCH ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ

Kính mời:  - Toàn thể BCH Đoàn Khoa CK-CN

                   - Bí thư các chi đoàn trực thuộc Khoa

               

                  Đến tham dự buổi họp Đoàn Khoa mở rộng để triển khai một số công tác chuẩn bị

                  kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

                  - Thời gian: 16g30 ngày 28/02/2011.

                 - Địa điểm: Văn phòng Khoa CK.

                Các đồng chí dự họp vui lòng báo cáo lại số đoàn viên thực tế của chi đoàn, số SV thực tế của lớp.

                Lưu ý: Các bí thư vắng mặt phải có thành viên BCH Chi đoàn họp thay!

                                                                                                                                                 Thủ Đức, ngày 25 tháng 02 năm 2011

                                                                                                                                                                              Bí thư

                                                                                                                                                                     Trương Quang Trường

Số lần xem trang: 12141
Nhập ngày: 25-02-2011
Điều chỉnh lần cuối: 25-02-2011

Liên kết doanh nghiệp