ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  TP. HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
***
Số: 04/KH-ĐTN
 
 
 
 
 
Ngày 10 tháng 01 năm 2011

 
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC MITTINH – KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH THANH NIÊN
 KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2011)
 
         Thực hiện Chương trình hành động năm của Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Nông Lâm về công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2011;
         Thực hiện kế hoạch số - KH/TĐ, ngày tháng năm  của Ban Thường vụ Đoàn trường về tổ chức thực hiện “Tháng Thanh niên” năm 2011;
         BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Mittinh và khánh thành Công trình thanh niên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2010) với nội dung cụ thể như sau:
         I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện của ĐVTN trong việc đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các chương trình hành động của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
- Khánh thành công trình thanh niên của tuổi trẻ Nông Lâm chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011).
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo hoàn thành Công trình thanh niên đúng tiến độ đề ra.
- Tạo được sự quan tâm của toàn thể Đoàn viên – sinh viên trong trường.
- Các cấpbộ Đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Khoa/Bộ môn, phối hợp với các phòng, ban, kêu gọi xã hội quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào sinh viên trong tình hình mới.
         II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC :
Tổ chức Mittinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
         III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:
1. Thời gian: vào lúc 7g00, ngày 26 tháng 03 năm 2011.
2. Địa điểm : Dự kiến tại tiền sảnh Phượng Vỹ.
IV- ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG THAM GIA :
1. Đối tượng : Cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các đơn vị.
2. Số lượng: 1.000 ĐVTN cụ thể sẽ phân bổ số lượng sau
              III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
            1. Ban Thường vụ Đoàn trường:
           - BTV Đoàn trường xin ý kiến của Ban Thanh vận Đảng ủy về thời gian, chương trình của buổi Mittinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giao cho Ban Tuyên Giáo chịu trách nhiệm lên thiết kế sân lễ và xây dựng chương trình chi tiết buổi Mittinh; cử cán bộ trực tiếp tham gia chuẩn bị các nội dung có liên quan đến buổi Mittinh.
            - Phát hành thư mời lãnh đạo Đảng Uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, Thành Đoàn TP.HCM, các đơn vị bạn, Truyền hình thanh niên, Đài truyền hình TP.HCM.  Đồng thời ban hành công văn điều động lực lượng đến dự.
- Chuẩn bị bài phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
                2. Ban Tuyên Giáo Đoàn trường:
- Tham mưu xây dựng bài phát biểu cho cơ sở và bài hạ quyết tâm của thanh niên tiêu biểu.
- Điều động lực lượng đảm bảo theo yêu cầu, điều phối toàn bộ chương trình Mittinh.
- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, trang trí và các tiết mục văn nghệ phục vụ cho buổi Mittinh.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia tốt các hoạt động do tỉnh tổ chức.
               3. Các Đoàn Khoa/Bộ môn :
-         Đảm bảo lực lượng tham dự theo phân bổ.
-         Thiết kế xe hoa và bài múa diễu hành cho đơn vị với nội dung biểu trương lực lượng và thành tích đã đạt được trong các năm qua.
-         Bài giới thiệu về đơn vị và bài nhạc kèn diễu hành nộp cho Ban Tuyên Giáo Đoàn trường trước ngày 15/03/2011.

Nơi nhận:                                                          
- Thành Đoàn: BTV, VP, Ban TNTH, Ban KT;
- Đảng Ủy, BGH: VP, Ban Thanh Vận;
- Ban Thường vụ Đoàn Trường;
- Chi Bộ các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu.
                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                      BÍ THƯ
 
 
 
                                                                                           Phạm Hồng Sơn
 
 
 
                           
CHƯƠNG TRÌNH MITTINH DIỄU HÀNH
KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
---
- Văn nghệ đầu giờ: 3 tiết mục
- Nghi thức:
  + Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu
  + Giới thiệu Đoàn chủ tịch của buổi mittinh.
- Nội dung:
  + Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn
      TNCS Hồ Chí Minh.
  + Phát biểu nhắn nhủ và chỉ đạo của Đảng Uỷ - Ban Giám Hiệu.
  + Phát biểu hạ quyết tâm của thanh niên .
 + Diễu hành của các đơn vị.
 + Khánh thành Công trình thanh niên.
- Kết thúc buổi mittinh.
                                                                           BAN TỔ CHỨC
 

Số lần xem trang: 12114
Nhập ngày: 25-02-2011
Điều chỉnh lần cuối: 25-02-2011

Liên kết doanh nghiệp