Các bạn thành viên BCH Đoàn Khoa, Liên chi HSV Khoa; Bí thư và Chi hội trưởng các chi hội vui lòng xem thông báo và tham dự tập huấn. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ và thành công!

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
***
Số:          /TB-ĐTN
 
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
V/v tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội về công tác tổ chức
và kiểm tra, giám sát – Năm 2011
_______
 
Căn cứ kế hoạch số 14/KH-ĐTN ngày 10/12/2010 của BTV Đoàn trường ĐH Nông Lâm về việc tổ chức tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội về công tác tổ chức và kiểm tra, giám sát năm 2011. Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai thông báo đến các cơ sở Đoàn một số nội dung sau:
1. Thời gian – Địa điểm:
- Thời gian: 8h00 – 16h00 ngày 16/01/2011 (Chủ nhật)
- Địa điểm: dự kiến hội trường R200 khu Rạng Đông.
2. Đối tượng:
- Các Đ/c là UV BCH Đoàn trường, BCH hội sinh viên trường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn trường.
- Bí thư, phó bí thư Đoàn khoa/bộ môn, liên chi hội trưởng, liên chi hội phó các khoa/bộ môn.
- UV BCH đoàn khoa/bộ môn phụ trách công tác tổ chức và kiểm tra giám sát.
- Bí thư các chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội.
3. Trang phục tham gia: áo thanh niên Việt Nam, áo hội, áo mùa hè xanh.
4. Nội dung tập huấn:
- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Hội.
- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đoàn.
- Nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đoàn, Đại hội Hội sinh viên.
Trên đây là thông báo về việc tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2011, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các nội dung của thông báo.
 

Nơi nhận:
- Cơ sở Đoàn;
- Lưu;
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Đoàn Trần Vĩnh Khánh

 
 
 

Số lần xem trang: 12100
Nhập ngày: 12-01-2011
Điều chỉnh lần cuối: 12-01-2011

Liên kết doanh nghiệp