DANH SAÙCH CAÙC MOÂN HOÏC TIEÂN QUYEÁT / HOÏC TRÖÔÙC / SONG HAØNH THEO QÑ CUÛA BGH
ÑANG AÙP DUÏNG CHO KHOA CÔ KHÍ - COÂNG NGHEÄ
ÑÖÔÏC TRÍCH TÖØ QÑ 2212/QÑ-ÑT (Kyù ngaøy 3/11/2010) CUÛA TRÖÔØNG ÑHNL
MaMH Moân hoïc MaMH_TQ TenMH_TQ Loai_TQ TQ_HT_SH GHI CHU
202110 Toaùn cao caáp A3 202108 Toaùn cao caáp A1   Tien quyet  
202110 Toaùn cao caáp A3 202109 Toaùn cao caáp A2   Tien quyet  
207100 Chi tieát maùy 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 2 Hoc truoc  
207101 Ñoà aùn chi tieát maùy 207122 Veõ cô khí   Tien quyet  
207111 Nguyeân lyù maùy 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 2 Hoc truoc  
207113 Söùc beàn vaät lieäu 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 2 Hoc truoc  
207116 Tin hoïc öùng duïng(AutoCAD,OrCA) 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 2 Hoc truoc  
207117 AutoCAD 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 2 Hoc truoc  
207122 Veõ cô khí 207108 Hình hoïc hoïa hình - Veõ kyõ thuaät 2 Hoc truoc  
207201 Vaän haønh BD& S.chöõa maùy CBNSTP 207216 Maùy gia coâng cô hoïc noâng saûn - thöïc phaåm   Tien quyet  
207213 Kyõ thuaät thöïc phaåm 207202 Cô löu chaát 2 Hoc truoc  
207213 Kyõ thuaät thöïc phaåm 207224 Truyeàn nhieät & thieát bò trao ñoåi nhieät 2 Hoc truoc  
207214 Maùy vaø thieát bò phaân ly 207100 Chi tieát maùy 2 Hoc truoc  
207215 Maùy vaø thieát bò thuûy khí 207100 Chi tieát maùy 2 Hoc truoc  
207216 Maùy gia coâng cô hoïc NSTP 207100 Chi tieát maùy 2 Hoc truoc  
207217 Maùy naâng chuyeån 207100 Chi tieát maùy 2 Hoc truoc  
207218 ÑA TK nhaø maùy CBNSTP 207216 Maùy gia coâng cô hoïc noâng saûn - thöïc phaåm   Tien quyet  
207221 PP boá trí thí nghieäm & XLSL 202121 Xaùc suaát thoáng keâ   Tien quyet  
207222 Kyõ thuaät saáy 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät 2 Hoc truoc  
207223 Thöïc taäp saûn xuaát 207216 Maùy gia coâng cô hoïc noâng saûn - thöïc phaåm 2 Hoc truoc  
207224 Truyeàn nhieät vaø TB trao ñoåi 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät 2 Hoc truoc  
207301 Caáp thoaùt nöôùc trong NN 207202 Cô löu chaát 2 Hoc truoc  
207303 Maùy laøm ñaát 207100 Chi tieát maùy   Tien quyet  
207303 Maùy laøm ñaát 207111 Nguyeân lyù maùy   Tien quyet  
207305 Maùy thu hoaïch 207100 Chi tieát maùy   Tien quyet  
207305 Maùy thu hoaïch 207111 Nguyeân lyù maùy   Tien quyet  
207306 Maùy gieo troàng 207100 Chi tieát maùy   Tien quyet  
207306 Maùy gieo troàng 207111 Nguyeân lyù maùy   Tien quyet  
207309 Caáu taïo truyeàn ñoäng maùy keùo 207100 Chi tieát maùy   Tien quyet  
207309 Caáu taïo truyeàn ñoäng maùy keùo 207111 Nguyeân lyù maùy   Tien quyet  
207310 Söû duïng maùy 207309 Caáu taïo truyeàn ñoäng maùy keùo   Tien quyet  
207401 Bôm quaït maùy neùn 207202 Cô löu chaát 2 Hoc truoc  
207402 Kyõ thuaät laïnh 207419 Truyeàn nhieät   Tien quyet  
207404 Kyõ thuaät ñieàu hoøa khoâng khí 207202 Cô löu chaát   Tien quyet  
207406 Loø hôi coâng nghieäp 207419 Truyeàn nhieät   Tien quyet  
207407 Lyù thuyeát chaùy 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät   Tien quyet  
207412 Ñoà aùn laïnh 207402 Kyõ thuaät laïnh 2 Hoc truoc  
207413 Ñoà aùn loø hôi 207406 Loø hôi coâng nghieäp 2 Hoc truoc  
207414 Ñoà aùn ñieàu hoøa khoâng khí 207404 Kyõ thuaät ñieàu hoøa khoâng khí 2 Hoc truoc  
207415 Ñoà aùn thieát bò saáy 207222 Kyõ thuaät saáy 2 Hoc truoc  
207417 Thieát bò trao ñoåi nhieät 207419 Truyeàn nhieät   Tien quyet  
207419 Truyeàn nhieät 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät   Tien quyet  
207420 Tua bin hôi- khí 207220 Nhieät ñoäng löïc hoïc kyõ thuaät   Tien quyet  
207505 Kyõ thuaät vi ñieàu khieån 207610 Kyõ thuaät soá 2 Hoc truoc  
207507 Heä thoáng ñieàu khieån linh hoaït 207516 PLC & öùng duïng 2 Hoc truoc  
207510 Ñieän töû coâng suaát 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 Hoc truoc  
207512 Ño löôøng & Ñ.khieån baèngmaùytính 207503 Kyõ thuaät ño löôøng, caûm bieán 2 Hoc truoc  
207512 Ño löôøng & Ñ.khieån baèngmaùytính 207605 Kyõ thuaät laäp trình   Tien quyet  
207513 Ño löôøng vaø TÑ hoùa TB laïnh 207505 Kyõ thuaät vi ñieàu khieån 2 Hoc truoc  
207515 Ñoà aùn thieát keá maïch ñieàu khieån 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 Hoc truoc  
207516 PLC & öùng duïng 207610 Kyõ thuaät soá 2 Hoc truoc  
207517 SCADA 207516 PLC & öùng duïng 2 Hoc truoc  
207519 öùng duïng k.thuaät soá trong ÑKÑD 207610 Kyõ thuaät soá 2 Hoc truoc  
207520 Server ñieän-thuûy löïc-khí neùn 207504 Kyõ thuaät töï ñoäng khí neùn & thuûy löïc 2 Hoc truoc  
207522 Thöïc taäp ÑK-LT giao tieáp MT 207512 Ño löôøng & ñieàu khieån baèng maùy tính 2 Hoc truoc  
207523 Töï ñoäng hoùa maùy b.bì ñoùng goùi 207501 Caûm bieán trong ñieàu khieån 2 Hoc truoc  
207524 Veõ ñieän- ñieän töû 207109 Kyõ thuaät ñieän 2 Hoc truoc  
207601 Cô ñieän töû öùng duïng 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 Hoc truoc  
207601 Cô ñieän töû öùng duïng 207608 Kyõ thuaät Robot 1 2 Hoc truoc  
207603 Kyõ thuaät CAD,CAM,CNC 207100 Chi tieát maùy 2 Hoc truoc  
207604 Kyõ thuaät giao tieáp maùy tính 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 2 Hoc truoc  
207605 Kyõ thuaät laäp trình 214101 Tin hoïc ñaïi cöông 2 Hoc truoc  
207606 UD tin hoïc trong TK vaø Ñ.Khieån 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 Hoc truoc  
207608 Kyõ thuaät ROBOT 1 207103 Cô hoïc lyù thuyeát 2 Hoc truoc  
207608 Kyõ thuaät ROBOT 1 207110 Kyõ thuaät ñieän töû   Tien quyet  
207608 Kyõ thuaät ROBOT 1 207610 Kyõ thuaät soá 2 Hoc truoc  
207609 Kyõ thuaät ROBOT 2 207608 Kyõ thuaät Robot 1 2 Hoc truoc  
207610 Kyõ thuaät soá 207110 Kyõ thuaät ñieän töû 2 Hoc truoc  
207611 Lyù thuyeát moâ hình vaø toái öu 207615 Phöông phaùp soá 2 Hoc truoc  
207612 Ño löôøng&TÑH TB HT SH 207516 PLC & öùng duïng 2 Hoc truoc  
207613 Ño löôøng &TÑH TB hoùa TP 207516 PLC & öùng duïng 2 Hoc truoc  
207614 Ño löôøng&TÑH TB STH&CB 207516 PLC & öùng duïng 2 Hoc truoc  
207615 Phöông phaùp soá 202109 Toaùn cao caáp A2 2 Hoc truoc  
207616 Thieát keá heä thoáng cô ñieän töû 207608 Kyõ thuaät Robot 1 2 Hoc truoc  
207617 Thöïc taäp ROBOT coâng nghieäp 207505 Kyõ thuaät vi ñieàu khieån 2 Hoc truoc  
207623 Maïch ñieän 202201 Vaät lyù 1 2 Hoc truoc  
207624 Kyõ thuaät xöû lyù aûnh 207605 Kyõ thuaät laäp trình 2 Hoc truoc  
207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 207100 Chi tieát maùy   Tien quyet  
207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 207111 Nguyeân lyù maùy   Tien quyet  
207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 207219 Nhieät kyõ thuaät 2 Hoc truoc  
207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng OÂtoâ 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207705 Coâng ngheä baûo döôõng& SC oâtoâ 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ   Tien quyet  
207706 Coâng ngheä laép raùp OÂtoâ 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 2 Hoc truoc  
207707 Heä thoáng ñieän ñoäng cô 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207708 Heä thoáng ñieän thaân xe 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 2 Hoc truoc  
207710 Kieåm ñònh vaø chaån ñoaùn OÂtoâ 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 2 Hoc truoc  
207711 Kyõ thuaät OÂtoâ vaø xe maùy 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207712 Lyù thuyeát OÂtoâ 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 2 Hoc truoc  
207713 Lyù thuyeát tính toaùn ñoäng cô ÑT 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207717 OÂtoâ söû duïng naêng löôïng môùi 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207718 OÂtoâ vaø moâi tröôøng 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207720 Thieát bò tieân nghi treân OÂtoâ 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 2 Hoc truoc  
207722 Thöïc taäp ñieän OÂtoâ 207707 Heä thoáng ñieän ñoäng cô 2 Hoc truoc  
207722 Thöïc taäp ñieän OÂtoâ 207708 Heä thoáng ñieän thaân xe 2 Hoc truoc  
207723 Thöïc taäp ñoäng cô ñoát trong 207703 Caáu taïo ñoäng cô ñoát trong 2 Hoc truoc  
207725 Thöïc taäp truyeàn ñoäng oâtoâ 207704 Caáu taïo truyeàn ñoäng oâtoâ 2 Hoc truoc  
213602 Anh vaên 2 213601 Anh vaên 1 2 Hoc truoc  
             

Số lần xem trang: 12529
Nhập ngày: 02-12-2010
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013