CỐ VẤN HỌC TẬP

Công tác cố vấn học tập nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo. Cố vấn học tập là cán bộ, giảng viên nắm chắc chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành mà sinh viên theo học do mình làm cố vấn. Bên cạnh đó, cố vấn học tập cũng nắm vững, đầy đủ các văn bản quản lý có liên quan đến đào tạo tín chỉ để hướng dẫn sinh viên; nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường liên quan đến sinh viên để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc khi cần thiết.

Nhiệm vụ của Cố vấn học tập về công tác hành chính là quản lý lớp, giới thiệu nhân sự Ban cán sự, hướng dẫn thủ tục hành chính, công tác đánh giá điểm rèn luyện,.. Ngoài ra, cố vấn học tập còn có nhiệm vụ trong công tác cố vấn chương trình, kế hoạch học tập và công tác cố vấn phương pháp học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Danh sách Ban cố vấn học tập Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM - Năm học 2021 - 2022

       

Danh sách CVHT và TL.QLSV năm 2023 - 2024. Xem chi tiết tại đây

Danh sách CVHT và TL.QLSV năm 2022 - 2023. Xem chi tiết tại đây

Danh sách CVHT & TL.QLSV năm 2021 - 2022. Xem chi tiết tại đây                      

 


 

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Trợ lý quản lý sinh viên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ chung tình hình công tác cố vấn học tập của toàn khoa. Về công tác hành chính, Trợ lý quản lý sinh viên thường xuyên hỗ trợ các Cố vấn học tập về các thủ tục hành chính khi cần thiết. Bên cạnh đó, Trợ lý quản lý sinh viên có nhiệm vụ tổng hợp phân công Cố vấn học tập vào đầu mỗi năm học theo sự đề cử, phê duyệt của Trưởng khoa, tổng hợp đánh giá điểm rèn luyện, tổng hợp kết quả xét học bổng của khoa. Trợ lý quản lý sinh viên còn tham gia công tác xét khen thưởng, kỷ luật của sinh viên theo quy định và các công việc khác liên quan đến công tác sinh viên của khoa.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Văn phòng: Phòng 201, Xưởng Phát triển sản phẩm

Email: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: 0374 710 465

 

 

Số lần xem trang: 2345