GIỚI THIỆU

 

Bộ phận Quản lý chất lượng của Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, được thành lập theo quyết định số 3324/QĐ-ĐHNL- TCCB ký ngày 04/11/2020 của Hiệu trưởng.

Bộ phận Quản lý chất lượng được thành lập nhằm đảm bảo thực hiện nâng cao chất lượng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ và vận hành tại Khoa; đảm bảo thực hiện khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng của các bên liên quan.

 

CHỨC NĂNG

  

 ‒ Tham mưu, giúp việc cho Khoa và chịu trách nhiệm triển khai công tác đảm bảo chất lượng trong các hoạt động liên quan về đào tạo các bậc (đại học, sau đại học), các hình thức đào tạo (chính quy và không chính quy)  và các loại hình đào tạo (liên kết, chất lượng cao, chương trình tiên tiến); nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ và vận hành tại Khoa, Trường và tại các Phân hiệu của Trường;

‒ Đề xuất và phối hợp cùng Trường triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục trong Khoa, Nhà trường, góp phần vào việc thực hiện sứ mạng và mục tiêu chiến lược phát triển của Khoa, Trường;

‒ Đầu mối trong quan hệ với các đơn vị chủ quản cấp trên và các đối tác trong và ngoài nước trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo sự phân công.

 

NHIỆM VỤ

 

1. Thực hiện triển khai các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành, từ Trường thông báo;

2. Chủ trì xây dựng và kết hợp với các bộ phận trong Khoa triển khai, thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong nước, trong khu vực và trên thế giới.;

3. Chủ trì xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa, cụ thể:

a) Lên kế hoạch và phân công giảng viên, các bộ phận liên quan của Khoa thực hiện và kiểm soát xây dựng chương trình đào tạo, đề cương học phần, ma trận; xây dựng các quy trình thủ tục cho từng hoạt động trong công tác đào tạo;

b) Lên kế hoạch và phân công giảng viên, các bộ phận liên quan của Khoa xây dựng các quy trình thủ tục trong thực hiện và kiểm soát các hoạt động chức năng của Khoa như nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; quản lý sinh viên; quản lý tài sản, cơ sở vật chất; quản lý nhân sự và các thủ tục văn phòng hành chánh;

c) Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá; thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường;

d) Giám sát, đánh giá và phân tích kết quả đánh giá, báo cáo và đề xuất việc điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo chất lượng;

4. Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Khoa; làm đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng theo kế hoạch chung của Trường.

5. Phối hợp với Trường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;

6. Báo cáo định kỳ kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

 

 

 

Số lần xem trang: 2340