Sinh viên vui lòng điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên các biểu mẫu và hoàn thành các xác nhận, xin ý kiến của các cấp (BCN Khoa, Bộ môn - nếu phiếu có yêu cầu) trước khi nộp về các Phòng - Ban liên quan. 

 

Quy định về định dạng Tiểu luận/ Khóa luận tốt nghiệp Đọc tiếp…
     

 

Biểu mẫu liên quan đến Đào tạo

Đọc tiếp…

 

 

 

Biểu mẫu Cấp giấy giới thiệu cho sinh viên thực tập ngoài trường
Đọc tiếp…
     

Biểu mẫu thu thập thông tin Tiểu luận/ Khóa luận tốt nghiệp/ Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Đọc tiếp…

 

 

 

Biểu mẫu liên quan đến Nghiên cứu khoa học – Sinh viên

Đọc tiếp…

 

 

 

 Biểu mẫu liên quan đến Làm việc tại Phòng Thí nghiệm

 Đọc tiếp…

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2372