Khoa Công nghệ Hoá học và Thực phẩm thường tổ chức các khóa huấn luyện ngắn hạn về các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm. Các khóa huấn luyện có thể tổ chức riêng cho công ty yêu cầu, hoặc hợp tác với các đối tác quốc tế để tổ chức. Ví dụ, các khóa huấn luyện về Kiểm soát quy trình sản xuất tốt hơn, chế biến thịt, chế biến sữa, chế biến thủy sản, an toàn thực phẩm và vệ sinh nhà máy…

Các khóa huấn luyện hiện có: 

Khoá Huấn luyện "Kiểm Soát Quy Trình Tốt Hơn" - 2024 Đọc tiếp…
     
Khoá Huấn luyện "Kiểm Soát Quy Trình Tốt Hơn" - 2023 Đọc tiếp…
     
Khoá học Kiểm Soát Quy Trình Tốt Hơn - 2022 Đọc tiếp…
 

 

 

 

Khoá học Kiểm Soát Quy Trình Tốt Hơn - 2021

Đọc tiếp…

 

 

 

Số lần xem trang: 2350