- Department of Post harvest and processing machinery was found in 1994.
- Head of department:
From 1994 to 1997: Dr. Bui Van Mien
From 1997 to 2012: Dr. Nguyen Nhu Nam
From 2012 up now: Dr. Bui Ngoc Hung
- Members of department:
1. Dr. Bui Ngoc Hung
2. Msc. Nguyen Van Cong Chinh
3. Msc. Nguyen Thanh Phong
4. Msc. Nguyen Hai Dang
5. Msc. Le Van Tuan
6. Ass. Prof. Dr. Le Anh Duc 
7. Msc. Tran Van Tuan
 
- Department has 1 laboratory and 1 workshop with 35 kind of machines and equipments, such as cleaning machines, drying equipments, mixing machines, grinders, rice huller and polisher

 

Page count: 12273
Last modify: 29-11-2019

Thông tin về bộ môn Cơ Khí Bảo Quản & Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm một năm bảy

Xem trả lời của bạn !