- Department of Post harvest and processing machinery was found in 1994.
- Head of department:
From 1994 to 1997: Dr. Bui Van Mien
From 1997 to 2012: Dr. Nguyen Nhu Nam
From 2012 up now: Dr. Bui Ngoc Hung
- Members of department:
1. Dr. Bui Ngoc Hung
2. Msc. Nguyen Van Cong Chinh
3. Msc. Nguyen Thanh Phong
4. Msc. Nguyen Hai Dang
5. Eng. Le Van Tuan
 
- Department has 1 laboratory and 1 workshop with 35 kind of machines and equipments, such as cleaning machines, drying equipments, mixing machines, grinders, rice huller and polisher

Page count : :11568
Created : 26-02-2009
Last modify :19-02-2019

Thông tin về bộ môn Cơ Khí Bảo Quản & Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm

Web links

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu không bốn hai

Xem trả lời của bạn !