Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 157450
Toàn hệ thống: 5923776
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

Danh sách sinh viên các lớp của Khoa Cơ khí - Công nghệ
 
STT Tên lớp Năm học Số sinh viên
 
Trước giải phóng
 
 
Khóa: 14
 
1973 – 1978
19
Khóa: 16
 
1974 – 1979
16
 
Sau giải phóng
 
 
Khóa: 1
 
1975 – 1980
38
Khóa: 2
 
1976 – 1981
45
Khóa: 3
 
1977 – 1982
49
Khóa: 4
 
1978 – 1983
82
 
Cao đẳng Khóa 1
1978 – 1982
39
Khóa: 5
 
1979 – 1984
50
 
Cao đẳng Khóa 2
1979 – 1983
51
Khóa: 6
 
1980 – 1985
44
 
Cao đẳng Khóa 3
1980 – 1984
64
Khóa: 7
 
1981 – 1986
109
Khóa: 8
 
1982 – 1987
76
Khóa: 9
 
1983 – 1988
64
Khóa: 10
 
1984 – 1989
61
Khóa: 11
 
1985 – 1990
73
Khóa: 12
 
1986 – 1991
50
Khóa: 13
 
1987 – 1992
31
 
Tại chức Khóa 6
1987 – 1992
82
Khóa: 14
 
1988 – 1993
86
Khóa :15
1989-1994
88
Khóa :16
1990-1995
66
Khóa :17
1991-1996
43
Khóa :18
1992-1997
41
Khóa :19
1993-1998
57
 
Tiền Giang Khóa 1
1993-1998
59
Khóa :20
1994-1999
35
 
Tiền Giang Khóa 2
1994-1999
38
Khóa :21
1995-2000
35
Khóa :22
1996-2001
15
 
Chuyển tiếp
1996-2001
57
Khóa :23
 
 
 
 
1997-2002
31
 
1997-2002
22
Khóa :24
 
 
 
 
1998-2003
39
 
1998-2003
41
Khóa :25
 
 
 
 
1999-2004
27
 
1999-2004
38
Khóa :26
 
 
 
 
2000-2005
 
 
2000-2005
 
 
2000-2005
62
 
2000-2005
59
Khóa :27
 
 
 
 
2001-2005
117
 
2001-2005
112
 
2001-2005
28
Khóa :28
 
 
 
 
2002-2006
132
 
2002-2006
82
Khóa :29
 
 
 
 
2003-2007
79
 
2003-2007
27
 
2003-2007
68
Khóa :30
 
 
 
 
2004-2008
52
 
2004-2007
13
 
2004-2008
55
 
2004-2008
55
 
2004-2008
45
Khóa: 31
 
 
 
 
2005-2009
50
 
2005-2009
48
 
2005-2009
84
 
2005-2009
74
 
2005-2008
72
Khóa: 32
 
 
 
 
2006-2010
22
 
2006-2010
35
 
2006-2010
54
 
2006-2010
51
 
2006-2010
64
 
2006-2010
59
Khóa: 33
 
 
 
 
2007-2011
25
 
2007-2011
27
 
2007-2011
47
 
2007-2011
62
 
2007-2011
69
 
2007-2011
89
Khóa: 34
 
 
 
 
2008-2012
27
 
2008-2012
42
 
2008-2012
45
 
2008-2012
41
 
2008-2012
64
Khóa: 35
 
 
 
 
2009-2013
32
 
2009-2013
24
 
2009-2013
42
 
2009-2013
43
 
2009-2013
77
 
2009-2013
95
 

 

Số lần xem trang: 9240
Điều chỉnh lần cuối: 25-12-2013

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy một hai

Xem trả lời của bạn !