Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
 
 
 
1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Lê Anh Đức
Chức danh, học hàm, học vị: TS
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Cơ khí Công nghệ
Địa chỉ liên hệ: bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến, khoa CKCN
Các hướng nghiên cứu chính: thiết bị sấy nông sản
 
2. Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Công nghệ và thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi
Mã môn học
Số tín chỉ
Môn học: bắt buộc / lựa chọn
Các môn học tiên quyết
Các môn học kế tiếp
Các yêu cầu đối với môn học (nếu có)
- Dự lớp: sinh viên dự lớp đủ thời gian qui định mới được phép dự thi cuối kỳ.
- Thi cuối học kỳ: thi cuối học kỳ theo hình thức thi sau khi đã hoàn thành các nội dung trên.
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động
            - Nghe giảng lý thuyết: 02
            - Làm bài tập trên lớp:
           - Thảo luận
            - Thực hành, thực tập
            - Hoạt động theo nhóm
            - Tự học
Bộ môn phụ trách môn học: bộ môn Máy sau thu hoạch và chế biến
 
3. Mục tiêu của môn học
Kiến thức
Kỹ năng
Thái độ, chuyên cần
 
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nội dung môn học giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi, hiểu rõ cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị phục vụ trong chế biến thức ăn chăn nuôi.
 
5. Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. Thức ăn chăn nuôi và công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi
Chương 2. Máy làm sạch và phân loại sản phẩm
Chương 3. Các loại máy sấy dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi
Chương 4. Máy làm nhỏ nguyên liệu
            4.1. Máy nghiền
            4.2. Máy cắt thái
Chương 5. Máy định lượng và trộn
Chương 6. Máy định hình sản phẩm
            6.1. Máy tạo hạt
            6.2. Máy dập viên, đóng bánh
Chương 7. Sơ đồ dây chuyền một số nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi
 
6. Học liệu
1. Nguyễn Như Thung, Lê Nguyên Đương, Phan Lê, Nguyễn Văn Khỏe. 1987. Máy và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi. NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.
2. Trần Minh Vương, Nguyễn Thị Minh Thuận. 1999. Máy phục vụ chăn nuôi. NXB Giáo dục.
 
7. Hình thức tổ chức dạy học:
Lịch trình chung (ghi tổng số giờ cho mỗi cột)
 

 
 
Nội dung
Hình thức tổ chức dạy môn học
 
Lên lớp
Thực hành thí nghiệm, thực tập giáo trình
 
Tự học, tự nghiên cứu
 
Tổng
 
Lý thuyết
 
Bài tập
 
Thảo luận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
            Yêu cầu về cách thức đánh giá, hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, các quy định về thời gian, chất lượng các bài tập, kiểm tra.
 
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
            Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra đánh giá
9.1. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
9.2. Kiểm tra đánh giá định kỳ
            - Tham gia học tập trên lớp : 10% điểm
            - Phần tự học, tự nghiên cứu
            - Hoạt động theo nhóm
            - Kiểm tra đánh giá giữa kỳ : 20% điểm
            - Kiểm tra đánh giá cuối kỳ : 50% điểm
            - Thực hành : 20% điểm
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4. Lịch thi kiểm tra: theo lịch của nhà trường
 
 
 
Giảng viên                  Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                  Khoa Cơ khí Công nghệ
 
 
 
Lê Anh Đức                TS. Nguyễn Như Nam                      PGS.TS. Trần Thị Thanh
 

Số lần xem trang : :4085
Nhập ngày : 18-11-2009
Điều chỉnh lần cuối :

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Đề cương các môn học ngành Cơ khí nông lâm(24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Điều khiển tự động(24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ nhiệt lạnh(24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ khí chế biến - bảo quản NSTP(24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Cơ điện tử(24-03-2010)

Đề cương các môn học ngành Công nghệ ô tô(24-03-2010)

Đề cương các môn học Kỹ thuật cơ sở(24-03-2010)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC(24-03-2010)

THIẾT BỊ XƯỞNG Ô TÔ (07704 - 1TC)(27-01-2010)

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM & KIỂM ĐỊNH Ô TÔ (207728 - 3TC)(27-01-2010)

THỰC TẬP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (207723 - 3TC)(27-01-2010)

ĐỒ ÁN LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP (207413 - 1TC)(27-01-2010)

HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ (207707-2TC)(27-01-2010)

LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP (207406-2TC)(27-01-2010)

THỰC TẬP KỸ THUẬT LÁI XE (207721-1TC)(27-01-2010)

KỸ THUẬT MÔ TÔ & XE GẮN MÁY (207711-2TC)(27-01-2010)

CÔNG NGHỆ BẢO DƯỠNG & SỬA CHỮA ÔTÔ (207705-3TC)(27-01-2010)

KIỂM ĐỊNH & CHẨN ĐOÁN Ô TÔ (207710-3TC)(27-01-2010)

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP (27701-2TC)(27-01-2010)

NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ & THIẾT BỊ XƯỞNG (207715-2TC)(27-01-2010)

THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ (207722-2TC)(27-01-2010)

Ô TÔ VÀ MÔI TRƯỜNG(14-12-2009)

LÝ THUYẾT Ô TÔ(14-12-2009)

HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE(14-12-2009)

LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG(14-12-2009)

CẤU TẠO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG(14-12-2009)

CÔNG NGHỆ LẮP RÁP Ô TÔ(14-12-2009)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ(07-12-2009)

KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ(07-12-2009)

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT(07-12-2009)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT LẠNH (07-12-2009)

THIẾT BỊ LẠNH (07-12-2009)

BƠM QUẠT MÁY NÉN(07-12-2009)

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ (207616 - 3TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH (207624 - 2TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT SỐ (207610 - 2TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT GIAO TIẾP MÁY TÍNH (207604 - 2TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (207110 - 2TC)(18-11-2009)

ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN (207606 - 2TC)(18-11-2009)

PHƯƠNG PHÁP SỐ (207615 - 2TC)(18-11-2009)

LÝ THUYẾT MÔ HÌNH VÀ TỐI ƯU (207611 - 2TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT ROBOT (môn thi tốt nghiệp) (207621 - 6TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH (207605 - 2TC)(18-11-2009)

ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ SAU THU HOẠCH VÀ CHẾ BIẾN (207614 - 2TC)(18-11-2009)

ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ HỆ THỐNG SINH HỌC (207612 - 2TC)(18-11-2009)

ĐO LƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ HỆ THỐNG HÓA HỌC (207613 - 2TC)(18-11-2009)

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (207619 - 2TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT ROBOT 2 (207609 - 3TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT ROBOT 1 (207608-2TC)(18-11-2009)

KỸ THUẬT SẤY(18-11-2009)

CƠ KHÍ CHĂN NUÔI(18-11-2009)

VẼ CƠ KHÍ(18-11-2009)

HÌNH HỌC HỌA HÌNH - VẼ KỸ THUẬT(18-11-2009)

DUNG SAI & KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG(18-11-2009)

TT GIA CÔNG – 207115 (2 TÍN CHỈ)(18-11-2009)

TT GIA CÔNG – 207114 (3 TÍN CHỈ)(18-11-2009)

CƠ ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG(03-11-2009)

Tua bin hơi và tua bin khí(23-10-2009)

Mạch Điện(23-10-2009)

Kỹ thuật CAD/CAM CNC(23-10-2009)

Cơ sở thiết kế hệ thống cơ điện tử (tốt nghiệp)(23-10-2009)

Ô tô Sử Dụng Năng Lượng Mới(21-10-2009)

Nhiệt Động Lực Học Kỹ Thuật(21-10-2009)

Lý Thuyết Truyền Nhiệt(21-10-2009)

Kỹ Thuật Điện(21-10-2009)

Máy Sau Thu Hoạch(21-10-2009)

Đồ án Chi Tiết Máy(21-10-2009)

Công Nghệ Chế Tạo Máy(21-10-2009)

Cơ Học Lý Thuyết(21-10-2009)

Chi Tiết Máy(21-10-2009)

Vật Liệu và Công Nghệ Kim Loại(21-10-2009)

Sức Bền Vật Liệu(21-10-2009)

NGUYÊN LÝ MÁY (207112 - 2TC)(21-10-2009)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm tám bảy hai