Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Gửi danh sách: trước 16h ngày 21/12/2012

Tổ chức lớp học Cảm tình Đoàn: 7h30 – 11h30 các ngày 23/12/2012 (chủ nhật) tại RD100 – Khu Rạng Đông.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
***
Số:        /KH-ĐTN
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2012
 

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1
Năm học 2012 - 2013
 
I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1/ Mục đích :
Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho hội viên, sinh viên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh
Bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.
Tạo cơ hội cho bạn hội viên, sinh viên có điều kiện học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và cống hiến cho phong trào sinh viên của lớp, của trường.
 
2/ Yêu cầu :
Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động. 
Đảm bảo phát triển Đoàn cho những hội viên, sinh viên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Qui trình kết nạp đoàn viên mới phải đảm bảo đúng theo điều lệ, qui định về công tác phát triển đoàn viên. Các cơ sở Đoàn tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới gắn với các sự kiện chính trị để góp phần tạo nên sự trang trọng của buổi lễ và tạo ấn tượng tốt đối với đoàn viên vừa kết nạp.
 
II/ ĐỐI TƯỢNG:
            Tất cả hội viên, sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại tất cả các lớp, các khóa (kể cả học viên cao học và hệ vừa học vừa làm) thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
III/ QUY TRÌNH THỰC HIỆN:
1.      Quy trình kết nạp Đoàn viên mới:
Bước 1:
Đoàn trường, các Đoàn khoa/ bộ môn triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên mới đến các chi đoàn và hội viên, sinh viên.
Bước 2:
Các chi Hội Sinh viên họp để giới thiệu Hội viên ưu tú cho chi đoàn.
Các đơn vị chưa có tổ chức Hội thì do 1 Đoàn viên trong chi đoàn (cùng sinh hoạt với thanh niên tiên tiến ít nhất 3 tháng) giới thiệu.  
Bước 3:
Chi Đoàn tổng hợp danh sách Hội viên, thanh niên tiên tiến được đề cử, gửi về Đoàn khoa, bộ môn.
Ban chấp hành Đoàn khoa, bộ môn tổng hợp và gửi lên VP Đoàn trường bằng văn bản đồng thời gửi mail về địa chỉ botno303@yahoo.com.vndoantruong@hcmuaf.edu.vn  trước 16h ngày 21/12/2012.
Bước 4:
Tổ chức lớp Cảm tình Đoàn:
7h30 – 11h30 các ngày 23/12/2012 (chủ nhật) tại RD100 – Khu Rạng Đông.
Bước 5:
Đoàn khoa, bộ môn thông báo kết quả lớp Cảm tình Đoàn đến các chi đoàn.
Chi đoàn phân công Đoàn viên hướng dẫn các bạn viết đơn xin gia nhập Đoàn và lý lịch.
Bước 6:
Chi Đoàn tổ chức họp xét kết nạp đoàn viên mới.
Bước 7:
Chi Đoàn lập hồ sơ giới thiệu kết nạp Đoàn viên mới, gửi cho Đoàn khoa. Bộ môn Đoàn khoa/ bộ môn tổng hợp toàn bộ hồ sơ xin gia nhập Đoàn và lập danh sách và gửi về VP Đoàn trường kèm theo công văn đề nghị của Đoàn khoa/ bộ môn về việc chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới.
Bước 8:
Các chi đoàn, đoàn khoa/ bộ môn tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới theo tình hình thực tế của đơn vị.
 
2/ Lớp Cảm tình Đoàn:
2.1/ Thời gian – Địa điểm :
   Thời gian: 7h30 – 11h30 ngày 23/12/2012
   Địa điểm: Phòng RĐ100 –  Khu Rạng Đông – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
 
2.2/ Nội dung học tập:
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam”
Bài 2: “Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Bài 3: “Phấn đấu để trở thành người Đoàn viên”
 
3/ Tổ chức Hội nghị chi đoàn xét kết nạp Đoàn viên mới:
Hội nghị cần đảm bảo có ít nhất 2/3 số Đoàn viên trong chi Đoàn tham dự.
            Chương trình:
-         Trình bày đơn xin vào Đoàn của Hội viên, thanh niên.
-         Trình bày nghị quyết giới thiệu Hội viên ưu tú vào Đoàn
(Đơn vị chưa có tổ chức Hội thì Đoàn viên được phân công hướng dẫn Thanh niên tiên tiến đọc Giấy giới thiệu Thanh niên tiên tiến vào Đoàn)
-         Chi Đoàn tiến hành thảo luận và biểu quyết đối với từng Hội viên, thanh niên tiên tiến.
4/ Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới:
Lễ kết nạp đoàn viên mới sẽ do chi đoàn tổ chức (Đoàn khoa/ bộ môn phụ trách hướng dẫn tổ chức):
1.      Chào cờ - Quốc ca – Đoàn ca – Phút mặc niệm
2.      Tuyên bố l‎í do – Giới thiệu thành phần tham dự.
3.      Đại diện BCH chi đoàn đọc báo cáo tóm tắt việc xét đơn xin vào Đoàn của người được kết nạp
4.      Đại diện BCH chi đoàn đọc nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới
5.      Đoàn viên mới đọc lời hứa.
6.      Một Đoàn viên trong chi Đoàn phát biểu cảm tưởng
7.      Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu giao nhiệm vụ
8.      Chào cờ bế mạc.
 
5/ Hồ sơ gửi về Đoàn trường, gồm có :
1/ Công văn đề nghị chuẩn y kết nạp đoàn viên mới của BCH Đoàn khoa/ bộ môn.
2/ Danh sách trích ngang Thanh niên tiên tiến đề nghị kết nạp.
3/ Sổ đoàn viên đã khai của đối tượng Đoàn (đã khai phần tự giới thiệu, đơn xin vào Đoàn) và gửi kèm 02 tấm hình 2x3
4/ Giấy giới thiệu của chi hội hoặc giấy đảm bảo của Đoàn viên trong chi Đoàn cho từng thanh niên.
5/ Biên bản họp xét kết nạp Đoàn của Chi đoàn.
 
Một số điều lưu ý:
-       Tất cả các danh sách phải thực hiện theo mẫu biểu thống nhất.
-       Đoàn khoa/ bộ môn sử dụng Đoàn phí để mua sổ đoàn viên, làm thẻ đoàn, huy hiệu đoàn cấp cho đoàn viên mới.
-       Đoàn khoa/ bộ môn phân công 1 đồng chí UV BCH phụ trách học viên của đơn vị mình và thực hiện các nhiệm vụ phân công của cấp Đoàn khoa/ bộ môn (phụ trách tổng hợp danh sách đi học, tổng hợp danh sách đạt kết quả hoàn thành, hướng dẫn học viên làm thủ tục kết nạp, thực hiện công tác viết nghị quyết kết nạp và làm thẻ đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp).
-       Sau khi kết thúc lớp học, các bạn Sinh viên sẽ làm Bài thu hoạch và nộp lại văn phòng Đoàn trường vào ngày 27/12/2012 (Thứ năm).
 
IV/ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC :
1/ Đ/c Đặng Thị Chúc                Ủy Viên BCH Đoàn trường                - Trưởng ban
2/ Đ/c Phạm Trung Hiếu            Chủ nhiệm CLB Cán bộ Đoàn           - Phó ban thường trực
3/ Đ/c Chế Thanh Hậu               Ủy Viên BCN CLB Cán bộ Đoàn      - Phó ban
4/ Đ/c Lê Thị Tâm                      Ủy Viên BCN CLB Cán bộ Đoàn      - Thành viên
5/ Đ/c Trần Thị Thùy Dung       Thành viên CLB Cán bộ Đoàn          - Thành viên
6/ Đ/c Ngô Tường Thiên            Thành viên CLB Cán bộ Đoàn          - Thành viên
 
V/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
15/12/2012: Hoàn thành kế hoạch, triển khai đến các khoa, bộ môn.
15/12 – 21/12/2012: các chi đoàn tổng hợp danh sách hội viên, thanh niên tiên tiến.
21/12/2012: Nhận danh sách đăng ký, triển khai công tác chuẩn bị.
23/12/2012: Tổ chức lớp học.
27/12/2012: Nhận bài thu hoạch.
04/01/2013: Công bố kết quả lớp Cảm tình Đoàn, cấp giấy chứng nhận.
05/01 – 20/01/2013: Các chi đoàn tiến hành hội nghị chi đoàn giới thiệu thanh niên tiên tiến vào Đoàn, hoàn tất hồ sơ, gửi Đoàn trường ra quyết định kết nạp.
 

Nơi nhận:
- BCH Đoàn các khoa, bộ môn;
- BCH Liên chi hội sinh viên các khoa, bộ môn;
- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Trương Tuệ Minh
 

                                                                                                                   
 
 

Số lần xem trang : :4217
Nhập ngày : 17-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :17-12-2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016(11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013(17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường"(15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị(21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012(01-11-2012)

Thông báo Đăng ký cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với Cộng đồng” lần VI – năm 2012(01-11-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH SV KHOA CƠ KHÍ 2012(29-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(24-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(18-10-2012)

THÔNG BÁO LÀM THẺ SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM 2012(17-10-2012)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2012 (12-10-2012)

Thông báo đánh giá rèn luyện đoàn viên Học kỳ II/2011-2012(28-09-2012)

THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

Thông báo về việc họp định kỳ hàng tuần(26-09-2012)

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA SV VỚI BCN KHOA 2012(26-09-2012)

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2012(23-05-2012)

LỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2012(14-02-2012)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2014 (21-12-2011)

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA CK-CN NHIỆM KỲ 2012-2014(21-12-2011)

Thông báo cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng đồng” 2011(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA VÀ NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (1976-2011)(16-11-2011)

Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011(16-11-2011)

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô” 20/11/2011 (Đoàn Trường)(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2011 (ĐOÀN TRƯỜNG)(16-11-2011)

THÔNG BÁO BÌNH CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" NĂM 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 2 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(01-11-2011)

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU CỜ TƯỚNG, CẦU LÔNG, BÓNG BÀN CỦA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO TRƯỜNG NĂM 2011(24-10-2011)

THÔNG BÁO THỨ 1 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(15-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CỦA THÀNH ỦY(07-10-2011)

ĐIỀU LỆ VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NH 2011 (01-04-2011)

Thông báo bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011 (11-03-2011)

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO CÁO SỐ LIỆU SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN (03-03-2011)

THƯ MỜI HỌP BCH ĐOÀN KHOA MỞ RỘNG (25-02-2011)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn (25-02-2011)

KẾ HOẠCH MITTINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (1931-2011) (25-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NĂM THANH NIÊN 2011(25-02-2011)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI LẦN 1 NĂM 2011 (12-01-2011)

TỔ CHỨC HỘI TRẠI NĂM 2010 (05-11-2010)

Tổ chức "Hành trình đến bảo tàng" cho cán bộ Đoàn - Hội khóa 2010 (03-11-2010)

Lịch thi đấu môn CẦU LÔNG SV Khoa năm 2010 (25-10-2010)

Lịch thi đấu môn Điền kinh SV Khoa năm 2010 (11-10-2010)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2010 (06-10-2010)

DS ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO KHOA 2010 (04-10-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2010 (16-09-2010)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN TRONG HỘI THAO KHOA(16-09-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ROBO 2010(13-08-2010)

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC 2010(28-06-2010)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 12 năm 2010 của BCH Đoàn TNCS HCM(14-06-2010)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHOA DỰ TẬP HUẤN LẦN 1-2010 TẠI ĐÀ LẠT(27-05-2010)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CB ĐOÀN HỘI LẦN 1 - 2010 - ĐÀ LẠT (27-05-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2010 (27-05-2010)

LỊCH THI ĐẤU CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ HỘI THAO TRƯỜNG 2010 (22-04-2010)

Danh sách đội tuyển Khoa dự Hội thao Trường năm 2010(12-04-2010)

Danh sách ứng cử viên của Khoa cho BCH Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Danh sách Đại biểu Khoa dự Đại hội Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2012-2014(29-03-2010)

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khoa NK 2010-2012 (25-03-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2008 -2010(24-03-2010)

KẾ HOẠCH TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012(16-03-2010)

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN KHOA NK 2010-2012(16-03-2010)

Tổ chức Chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”(09-03-2010)

Thông báo: V/v dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa(15-01-2010)

KẾT QUẢ HỘI THAO KHOA NĂM 2009(08-01-2010)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA THAM DỰ “ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII”(08-01-2010)

Thể lệ thi viết Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam (03-12-2009)

LỊCH THI ĐẤU ĐÁ CẦU SV KHOA 2009(09-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN SV KHOA 2009(06-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2009(03-11-2009)

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2009(02-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG SV KHOA 2009(27-10-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN SV KHOA NĂM 2009(26-10-2009)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2009(21-10-2009)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC LỚP KHÓA 2006-2009 KHOA CƠ KHÍ(21-10-2009)

Thông báo v/v Báo cáo số liệu Đoàn - Hội của các lớp(03-10-2009)

Kết quả Phân loại Đoàn viên và Chi Đoàn Khoa CK năm học 2008-2009(13-05-2009)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH(13-05-2009)

Thông báo Đăng ký Tham gia Chiến dịch MÙA HÈ XANH 2009(05-05-2009)

Thông báo Đăng ký Coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009(05-05-2009)

Hiến máu đợt II năm 2009(25-03-2009)

Đội tuyển Khoa tham dự hội thao Trường ĐH Nông Lâm 2009(20-03-2009)

Thông báo đăng ký Hội thao sinh viên Nông Lâm 2009(16-03-2009)

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội dự tập huấn Đợt 1 năm 2009(25-02-2009)

Hội trại chào mừng 26/03(25-02-2009)

Tổ chức Kỷ niệm mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2008(17-11-2008)

Danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng(20-10-2008)

Khen thưởng SV tiêu biểu Khoa(20-10-2008)

Danh sách Đoàn viên Khoa dự tập huấn Đoàn Lần I / 2008(17-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bảy bảy tám