Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Các đội tuyển xem danh sách và tham gia thi đấu nghiêm túc.

Riêng các nội dung cá nhân, trường sẽ phát lịch thi đấu vào ngày 26/10.

Ngày Khai mạc 26/10 (15g30 tại NTĐ). Đề nghị toàn thể VĐV Khoa + sinh viên Khoa khóa 2009, 2010 và 2011 tham dự.

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HỘI TDTT                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        
                                                                                        Tp.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2011
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NAM
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa Lâm nghiệp
Khoa Kinh Tế
Khoa QLĐĐ
Khoa Thủy sản
Khoa CNSH
Khoa CNTT
Khoa CNHH
Khoa CNTP
Khoa NN-SP
Khoa CNTY
Khoa Nông học
Khoa Môi trường
Khoa Cơ Khí
 
 
 

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
26/10
17h00
K.Kinh tế – K. CNTY
B
NT Đ
 
02
26/10
18h00
K.Lâm nghiệp – K.Cơ khí
A
NT Đ
 
03
28/10
18h00
K.CNSH  – K. NN-SP
A
NT Đ
 
04
28/10
19h00
Khoa QLĐĐ – Khoa CNH
C
NT Đ
 
05
28/10
20h00
K.Thủy sản – K.CNTP
D
NT Đ
 
06
31/10
16h00
K.Lâm nghiệp – K.CNSH
A
NT Đ
 
07
31/10
17h00
K.NN-SP – K.Cơ khí
A
NT Đ
 
08
31/10
18h00
K.CNTY – K. CNTT
B
NT Đ
 
09
31/10
19h00
K. Nông học – K.CNH
C
NT Đ
 
10
31/10
20h00
K. Môi trường – Khoa CNTP
D
NT Đ
 
11
4/10
16h00
K.Lâm nghiệp – K.NN-SP
A
NT Đ
 
12
4/10
17h00
K.CNSH – K. Cơ khí
A
NT Đ
 
13
4/10
18h00
K.Kinh tế - K.CNTT
B
NT Đ
 
14
4/10
19h00
K. QLĐĐ – K. Nông học
C
NT Đ
 
15
4/10
20h00
K.Thủy sản - K. Môi trường
D
NT Đ
 
16
9/10
16h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NT Đ
 
17
9/10
17h00
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NT Đ
 
18
9/10
18h00
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NT Đ
 
19
9/10
19h00
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NT Đ
 
20
12/10
18h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NT Đ
 
21
12/10
19h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NT Đ
 
22
14/10
17h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh h ạng 3
NT Đ
 
23
16/10
17h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung Kết
NT Đ
 

                                            
                                                                                                                   Ban tổ chức 
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa CNTT
Khoa CNHH
Khoa CNTP
Khoa Lâm nghiệp
Khoa QLĐĐ
Khoa CNTY
Khoa Môi trường
Khoa NN-SP
Khoa Kinh Tế
Khoa Cơ Khí
Khoa CNSH
Khoa Thủy sản

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
27/10
18h00
K.CNTT – K.QLĐĐ
A
NT Đ
 
02
27/10
19h00
K.CNHH – K.CNTY
B
NT Đ
 
03
28/10
16h00
K.CNTP – K. Môi trường
C
NT Đ
 
04
28/10
17h00
Khoa Lâm nghiệp – Khoa NN-SP
D
NT Đ
 
05
1/10
16h00
K.Kinh tế – K.QLĐĐ
A
NT Đ
 
06
1/10
17h00
K.Cơ khí  – K.CNTY
B
NT Đ
 
07
1/10
18h00
K.CNSH – K. Môi trường
C
NT Đ
 
08
1/10
19h00
K.Thủy sản – K. NN-SP
D
NT Đ
 
09
5/10
16h00
K. CNTT – K. Kinh tế
A
NT Đ
 
10
5/10
17h00
K. CNHH – K. Cơ khí
B
NT Đ
 
11
5/10
18h00
K.CNTP – K.CNSH
C
NT Đ
 
12
5/10
19h00
K.Lâm nghiệp – K. Thủy sản     
D
NT Đ
 
13
10/10
16h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NT Đ
 
14
10/10
17h00
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NT Đ
 
15
10/10
18h00
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NT Đ
 
16
10/10
19h00
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NT Đ
 
17
12/10
16h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NT Đ
 
18
12/10
17h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NT Đ
 
19
14/10
16h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh h ạng 3
NT Đ
 
20
16/10
16h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung K ết
NT Đ
 

 
 
                                                                                      Ban tổ chức 
 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NAM
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa CNHH
Khoa Thủy sản
Khoa NN-SP
Khoa Lâm nghiệp
Khoa Môi trường
Khoa Cơ khí
Khoa CNSH
Khoa CNTT
Khoa Nông học
Khoa Kinh tế
Khoa CNTY
Khoa CNTP
Khoa QLĐĐ
 
 
 

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
29/10
15h00
K.CNHH– K.Môi trường
A
NTĐ
 
02
29/10
16h00
K.Nông học – K.QLĐĐ
A
NTĐ
 
03
29/10
17h00
K. Thủy sản – K. Cơ khí
B
NTĐ
 
04
29/10
18h00
Khoa NN-SP – Khoa CNSH
C
NTĐ
 
05
29/10
19h00
K. Lâm nghiệp – K.CNTT
D
NTĐ
 
06
30/10
14h00
K.CNHH– K. Nông học 
A
NTĐ
 
07
30/10
15h00
K. Môi trường – K.QLĐĐ
A
NTĐ
 
08
30/10
16h00
K.Kinh tế – K. Cơ khí
B
NTĐ
 
09
30/10
17h00
K. CNTY – K.CNSH
C
NTĐ
 
10
30/10
18h00
K. CNTP – Khoa CNTT
D
NTĐ
 
11
3/10
15h00
K.CNHH – K.QLĐĐ
A
NTĐ
 
12
3/10
16h00
K.Môi trường – K. Nông học
A
NTĐ
 
13
3/10
17h00
K. Thủy sản - K. .Kinh tế 
B
NTĐ
 
14
3/10
18h00
K. NN-SP – K. CNTY
C
NTĐ
 
15
3/10
19h00
K.Lâm nghiệp - K. CNTP
D
NTĐ
 
16
8/10
8h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NTĐ
 
17
8/10
8h45
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NTĐ
 
18
8/10
9h45
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NTĐ
 
19
8/10
10h30
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NTĐ
 
20
13/10
18h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NTĐ
 
21
13/10
19h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NTĐ
 
22
15/4
18h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh h ạng 3
NTĐ
 
23
15/4
19h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung K ết
NTĐ
 

                                           
                                                                                                                   Ban tổ chức 
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NỮ
 

Bảng A
Bảng B
Bảng C
Bảng D
Khoa Kinh Tế
Khoa CNTP
Khoa CNTY
Khoa Môi trường
Khoa CNTT
Khoa Nông học
Khoa NN-SP
Khoa Lâm nghiệp
Khoa CNSH
Khoa Thủy sản
Khoa CNHH
Khoa QLĐĐ

 
       

MST
Ngày
Giờ
Đội – Đội
Bảng
Sân thi đấu
Kết quả
01
30/10
8h00
K. Kinh tế – K. CNTT
A
NT Đ
 
02
30/10
9h00
K. CNTP – K.Nông học
B
NT Đ
 
03
30/10
10h00
K.CNTY – K. NN-SP
C
NT Đ
 
04
30/10
11h00
Khoa Môi trường – Khoa Lâm nghiệp
D
NT Đ
 
05
2/10
16h00
K.CNSH – K. CNTT
A
NT Đ
 
06
2/10
17h00
K. Thủy sản – K.Nông học
B
NT Đ
 
07
2/10
18h00
K.CNHH – K. NN-SP
C
NT Đ
 
08
2/10
19h00
K.QLĐĐ – K. Lâm nghiệp
D
NT Đ
 
09
7/10
16h00
K. Kinh tế – K. CNSH
A
NT Đ
 
10
7/10
17h00
K. CNTP – K. Thủy sản 
B
NT Đ
 
11
7/10
18h00
K.CNTY – K. CNHH 
C
NT Đ
 
12
7/10
19h00
K.Môi trưuờng – K. QLĐĐ     
D
NT Đ
 
13
11/10
16h00
Nhất A       -       Nhì B
Tứ kết 1
NT Đ
 
14
11/10
17h00
Nhất C       -       Nhì D
Tứ kết 2
NT Đ
 
15
11/10
18h00
Nhất B       -       Nhì A
Tứ kết 3
NT Đ
 
16
11/10
19h00
Nhất D    -      Nhì C
Tứ kết 4
NT Đ
 
17
13/10
16h00
Thắng TK1 -   Thắng TK2
Bán Kết1
NT Đ
 
18
13/10
17h00
Thắng TK3 -   Thắng TK4
Bán Kết2
NT Đ
 
19
15/10
16h00
Thua BK1 – Thua BK2
Tranh hạng 3
NT Đ
 
20
15/10
17h00
Thắng BK1 - Thắng BK2
Chung Kết
NT Đ
 

 
 
                                                                                      Ban tổ chức 
GHI CHÚ: LỊCH CÁC MÔN CẦU LÔNG, BÓNG BÀN, ĐIỀN KINH, CỜ TƯỚNG SẼ CHUYỂN CHO CÁC KHOA SAU NGÀY KHAI MẠC VÌ CÁC KHOA CHƯA ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VĐV ĐẦY ĐỦ.

Số lần xem trang : :3876
Nhập ngày : 24-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016(11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013(17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường"(15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị(21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012(01-11-2012)

Thông báo Đăng ký cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với Cộng đồng” lần VI – năm 2012(01-11-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH SV KHOA CƠ KHÍ 2012(29-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(24-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(18-10-2012)

THÔNG BÁO LÀM THẺ SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM 2012(17-10-2012)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2012 (12-10-2012)

Thông báo đánh giá rèn luyện đoàn viên Học kỳ II/2011-2012(28-09-2012)

THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

Thông báo về việc họp định kỳ hàng tuần(26-09-2012)

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA SV VỚI BCN KHOA 2012(26-09-2012)

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2012(23-05-2012)

LỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2012(14-02-2012)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2014 (21-12-2011)

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA CK-CN NHIỆM KỲ 2012-2014(21-12-2011)

Thông báo cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng đồng” 2011(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA VÀ NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (1976-2011)(16-11-2011)

Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011(16-11-2011)

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô” 20/11/2011 (Đoàn Trường)(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2011 (ĐOÀN TRƯỜNG)(16-11-2011)

THÔNG BÁO BÌNH CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" NĂM 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 2 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(01-11-2011)

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU CỜ TƯỚNG, CẦU LÔNG, BÓNG BÀN CỦA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 1 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(15-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CỦA THÀNH ỦY(07-10-2011)

ĐIỀU LỆ VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NH 2011 (01-04-2011)

Thông báo bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011 (11-03-2011)

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO CÁO SỐ LIỆU SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN (03-03-2011)

THƯ MỜI HỌP BCH ĐOÀN KHOA MỞ RỘNG (25-02-2011)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn (25-02-2011)

KẾ HOẠCH MITTINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (1931-2011) (25-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NĂM THANH NIÊN 2011(25-02-2011)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI LẦN 1 NĂM 2011 (12-01-2011)

TỔ CHỨC HỘI TRẠI NĂM 2010 (05-11-2010)

Tổ chức "Hành trình đến bảo tàng" cho cán bộ Đoàn - Hội khóa 2010 (03-11-2010)

Lịch thi đấu môn CẦU LÔNG SV Khoa năm 2010 (25-10-2010)

Lịch thi đấu môn Điền kinh SV Khoa năm 2010 (11-10-2010)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2010 (06-10-2010)

DS ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO KHOA 2010 (04-10-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2010 (16-09-2010)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN TRONG HỘI THAO KHOA(16-09-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ROBO 2010(13-08-2010)

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC 2010(28-06-2010)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 12 năm 2010 của BCH Đoàn TNCS HCM(14-06-2010)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHOA DỰ TẬP HUẤN LẦN 1-2010 TẠI ĐÀ LẠT(27-05-2010)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CB ĐOÀN HỘI LẦN 1 - 2010 - ĐÀ LẠT (27-05-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2010 (27-05-2010)

LỊCH THI ĐẤU CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ HỘI THAO TRƯỜNG 2010 (22-04-2010)

Danh sách đội tuyển Khoa dự Hội thao Trường năm 2010(12-04-2010)

Danh sách ứng cử viên của Khoa cho BCH Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Danh sách Đại biểu Khoa dự Đại hội Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2012-2014(29-03-2010)

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khoa NK 2010-2012 (25-03-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2008 -2010(24-03-2010)

KẾ HOẠCH TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012(16-03-2010)

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN KHOA NK 2010-2012(16-03-2010)

Tổ chức Chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”(09-03-2010)

Thông báo: V/v dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa(15-01-2010)

KẾT QUẢ HỘI THAO KHOA NĂM 2009(08-01-2010)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA THAM DỰ “ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII”(08-01-2010)

Thể lệ thi viết Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam (03-12-2009)

LỊCH THI ĐẤU ĐÁ CẦU SV KHOA 2009(09-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN SV KHOA 2009(06-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2009(03-11-2009)

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2009(02-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG SV KHOA 2009(27-10-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN SV KHOA NĂM 2009(26-10-2009)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2009(21-10-2009)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC LỚP KHÓA 2006-2009 KHOA CƠ KHÍ(21-10-2009)

Thông báo v/v Báo cáo số liệu Đoàn - Hội của các lớp(03-10-2009)

Kết quả Phân loại Đoàn viên và Chi Đoàn Khoa CK năm học 2008-2009(13-05-2009)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH(13-05-2009)

Thông báo Đăng ký Tham gia Chiến dịch MÙA HÈ XANH 2009(05-05-2009)

Thông báo Đăng ký Coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009(05-05-2009)

Hiến máu đợt II năm 2009(25-03-2009)

Đội tuyển Khoa tham dự hội thao Trường ĐH Nông Lâm 2009(20-03-2009)

Thông báo đăng ký Hội thao sinh viên Nông Lâm 2009(16-03-2009)

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội dự tập huấn Đợt 1 năm 2009(25-02-2009)

Hội trại chào mừng 26/03(25-02-2009)

Tổ chức Kỷ niệm mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2008(17-11-2008)

Danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng(20-10-2008)

Khen thưởng SV tiêu biểu Khoa(20-10-2008)

Danh sách Đoàn viên Khoa dự tập huấn Đoàn Lần I / 2008(17-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám bốn sáu sáu