Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 107
Toàn hệ thống: 2134
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Các bí thư lập danh sách và cho các bạn viết bài cảm nhận. Nộp danh sách + bài cảm nhận + biên bản về P.8 Văn phòng Khoa.

Hạn chót: 19/03/2011

 

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                            Số:      /TB - ĐTN   
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm2011
 
THÔNG BÁO
V/v Bình xét Đoàn viên ưu tú từ Đoàn viên xuất sắc đợt 1 năm 2011
            Thực hiện chương trình hoạt động năm và nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên sinh viên, Ban chấp hành Đoàn trường thông báo về việc tiến hành bình chọn Đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng đợt 1 năm 2011 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
- Những Đoàn viên được xếp loại xuất sắc qua công tác phân tích chất lượng Đoàn viên, có đóng góp tích cực cho hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên.
- Có lịch sử chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng, có nhận thức đúng đắn về Đảng, kiên định lý tưởng phấn đấu của bản thân.
- Có vai trò và tiếng nói nhất định trong tập thể Đoàn viên – Sinh viên.
II. QUY TRÌNH BÌNH XÉT VÀ CÔNG NHẬN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
- Bước 1: Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên của chi đoàn, hướng dẫn cho những đoàn viên xếp loại xuất sắc viết bài cảm nhận về Đảng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Yêu cầu:
+ Bài viết rõ ràng, mạch lạc.
+ Thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Bước 2: Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn nhận xét và đánh giá kết quả từng bài viết, chủ động trao đổi, xin ý kiến chi bộ khoa/bộ môn, chú ý về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc.
- Bước 3: Trên cơ sở đánh giá nhận thức về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua bài viết, ý kiến sơ bộ của cấp uỷ cơ sở về lịch sử chính trị của đoàn viên xuất sắc, Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn họp xét và bình chọn đoàn viên ưu tú dựa trên danh sách đề cử từ các chi Đoàn.
- Bước 4: Ban Chấp hành Đoàn khoa/bộ môn gửi danh sách Đoàn viên ưu tú của đơn vị mình (có xác nhận của chi bộ) kèm hồ sơ của từng Đoàn viên ưu tú về Đoàn trường để tổ chức bình xét.
Hồ sơ gồm có:
            + Sơ lược quá trình phấn đấu của Đoàn viên ưu tú (năm 2010).
            + Bài cảm nhận của Đoàn viên ưu tú.
            + Biên bản họp xét công nhận Đoàn viên ưu tú của chi Đoàn và Đoàn khoa.
- Bước 5: Ban chấp hành Đoàn trường công bố kết quả bình chọn đến tập thể chi đoàn nơi đoàn viên ưu tú đang sinh hoạt và tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng vào lễ meeting kỉ niệm ngày 26/03.
Danh sách gồm có :
            - Tổng hợp danh sách trích ngang đoàn viên ưu tú.
            - Sơ lược quá trình phấn đấu của từng đoàn viên ưu tú (theo mẫu).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban chấp hành Đoàn trường phân công đồng chí Đỗ Xuân Hồng, UVTV Đoàn trường trực tiếp phụ trách nội dung bình xét Đoàn viên ưu tú (ĐVƯT).
Ban chấp hành Đoàn trường giao cho Tiểu ban Tổ chức – Đoàn vụ và Văn phòng Đoàn trường hướng dẫn các Đoàn khoa/bộ môn triển khai hoạt động đồng thời tổng hợp danh sách ĐVƯT do các khoa giới thiệu.
Ban chấp hành Đoàn khoa/bộ môn có nhiệm vụ triển khai và trực tiếp hướng dẫn hoạt động bình xét ĐVƯT đến các chi Đoàn và xin ý kiến chi bộ về danh sách ĐVƯT.
Ban chấp hành chi Đoàn có nhiệm vụ trực tiếp bình xét ĐVƯT và hướng dẫn ĐVƯT hoàn tất hồ sơ, thủ tục có liên quan.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Từ 08/03 đến 10/03: thông báo đến các Đoàn khoa/bộ môn
Từ 10/03 đến 19/03: các Đoàn khoa/bộ môn và chi Đoàn triển khai bình xét
Ngày 20/03/2011: Hạn chót hoàn tất thủ tục bình xét và gửi danh sách về VP Đoàn trường cho đồng chí Đặng Thế Chiêu (đối với văn bản có xác nhận của chi bộ) và email tieubandoanvu@gmail.com (đối với file).
Ngày 23/03/2011: Đoàn trường thông báo về danh sách ĐVƯT chính thức.
Ngày 25/03/2011: Trao danh sách ĐVƯT đợt 1 năm 2011 cho Đảng Ủy.
 
Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về quy trình bình xét và phát triển Đảng cho Đoàn viên ưu tú, các Đoàn khoa/bộ môn tham khảo hướng dẫn số 06 - HD/TCTU – TĐTPHCM của Thành Ủy – Ban tổ chức Thành Đoàn ký ngày 19 tháng 02 năm 2008.
 
                                                                                                                          TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG  
                                                                                                           P. BÍ THƯ
                                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                               Đoàn Trần Vĩnh Khánh

 

NƠI SINH HOẠT :
* Chi đoàn :............................................
* Đoàn cơ sở : ........................................
 

 
 
 

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
NĂM .......
 

 
Ảnh màu
3x4
                        I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN :

                            - Họ tên :......................................................................... Nam/Nữ :............
                            - Năm sinh :...................................... Nơi sinh :............................................
                            - Nguyên quán :.............................................................................................
-                           - Dân tộc :........................................ Tôn giáo :...........................................
                            - Địa chỉ đăng ký thường trú :......................................................................
                            - Địa chỉ hiện tại:..........................................................................................
                            - Số điện thoại liên lạc:................................................................................
                            - Thành phần bản thân :......................... Gia đình :......................................
- Trình độ : - Học vấn :..................................................... Chính trị :.....................................
                     - CMNV :..................................................... Ngoại ngữ :...................................
- Ngày vào Đoàn :............................................................. Nơi vào Đoàn :.............................
- Chức vụ Đoàn hiện nay :........................................................................................................
- Nơi học tập, công tác hiện nay :............................................................................................
- Đã được BCH Đoàn giới thiệu là Đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ/Chi bộ cơ sở năm: ........      (nếu có)
- Đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào ngày:
 
II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN - THÀNH TÍCH HỌC TẬP, CÔNG TÁC
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................            
                                                                                         NGƯỜI TỰ KHAI
                                                                                           (Ghi rõ họ tên)
 
III. NHẬN XÉT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................            
                                                            TP.Hồ Chí Minh, ngày……….tháng……..năm ………..   
                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH .............
 
 


 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN……………………………...
--------
……………………………………
 
 
 
TP. Hồ Chí Minh,, ngày …….. tháng …….. năm 200….
 

 
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM……….
 

 
STT
- Họ và tên
- Quê quán
- Nơi ở hiện nay
Ngày tháng
năm sinh
Dân tộc
Tôn giáo
- Ngày vào Đoàn
- Nơi đang sinh hoạt Đoàn
Trình độ
Chc vụ, đơn vị công tác
Tóm tắt quá trình
 phấn đấu
Nam
Nữ
- Học vấn
- CMNV
- LLCT
Ngoại ngữ
Tin học
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ                                      TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA......
 
 
Ghi chú: (8): đối với ĐVƯT là sinh viên: học vấn là 12/12; Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV) để trống; Lí luận chính trị (LLCT) tối thiểu là 6 bài LLCT, hoặc sơ cấp/trung cấp (nếu có).
               (9), (10): ghi rõ bằng cấp đạt được (chứng chỉ A, B, C, tin học văn phòng, TOEFL...) đối với ngoại ngữ ghi rõ ngôn ngữ (Anh, Pháp, Hoa...)

Số lần xem trang : :4174
Nhập ngày : 11-03-2011
Điều chỉnh lần cuối :01-04-2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016(11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013(17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường"(15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị(21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK(15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Thông báo tổ chức liên hoan “Dạy tốt – học tốt” năm 2012(01-11-2012)

Thông báo Đăng ký cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với Cộng đồng” lần VI – năm 2012(01-11-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH SV KHOA CƠ KHÍ 2012(29-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CỜ VUA - CỜ TƯỚNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(24-10-2012)

LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG SV KHOA CƠ KHÍ 2012(18-10-2012)

THÔNG BÁO LÀM THẺ SINH VIÊN ĐỢT 3 NĂM 2012(17-10-2012)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2012 (12-10-2012)

Thông báo đánh giá rèn luyện đoàn viên Học kỳ II/2011-2012(28-09-2012)

THÔNG BÁO NỘP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

KẾ HOẠCH HỘI THAO CẤP KHOA 2012(28-09-2012)

Thông báo về việc họp định kỳ hàng tuần(26-09-2012)

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU GIỮA SV VỚI BCN KHOA 2012(26-09-2012)

THÔNG BÁO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2012(23-05-2012)

LỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2012(14-02-2012)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2014 (21-12-2011)

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA CK-CN NHIỆM KỲ 2012-2014(21-12-2011)

Thông báo cuộc thi “Nét đẹp Sinh viên với cộng đồng” 2011(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI CẮM HOA VÀ NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 VÀ KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP KHOA (1976-2011)(16-11-2011)

Kết quả hội thao truyền thống sinh viên năm 2011(16-11-2011)

Kế hoạch tổ chức hội thi cắm hoa “Tri ân thầy cô” 20/11/2011 (Đoàn Trường)(16-11-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LÀM BÁO TƯỜNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11/2011 (ĐOÀN TRƯỜNG)(16-11-2011)

THÔNG BÁO BÌNH CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT CẤP THÀNH 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THI TRỰC TUYẾN "BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG" NĂM 2011(16-11-2011)

THÔNG BÁO THỨ 2 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(01-11-2011)

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA THAM GIA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU CỜ TƯỚNG, CẦU LÔNG, BÓNG BÀN CỦA HỘI THAO TRƯỜNG 2011(01-11-2011)

LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO TRƯỜNG NĂM 2011(24-10-2011)

THÔNG BÁO THỨ 1 VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN KHOA NK 2012-2015(15-10-2011)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ CỦA THÀNH ỦY(07-10-2011)

ĐIỀU LỆ VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI OLYMPIC MÁC-LÊNIN NĂM 2011(01-04-2011)

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NH 2011 (01-04-2011)

THÔNG BÁO KHẨN: BÁO CÁO SỐ LIỆU SINH VIÊN, ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN (03-03-2011)

THƯ MỜI HỌP BCH ĐOÀN KHOA MỞ RỘNG (25-02-2011)

Kế hoạch tổ chức thực hiện Công trình thanh niên chào mừng 80 năm thành lập Đoàn (25-02-2011)

KẾ HOẠCH MITTINH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HCM (1931-2011) (25-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC NĂM THANH NIÊN 2011(25-02-2011)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "NGƯỜI TẬP SỰ CỦA BAN TUYÊN GIÁO ĐOÀN TRƯỜNG"(18-02-2011)

THÔNG BÁO TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI LẦN 1 NĂM 2011 (12-01-2011)

TỔ CHỨC HỘI TRẠI NĂM 2010 (05-11-2010)

Tổ chức "Hành trình đến bảo tàng" cho cán bộ Đoàn - Hội khóa 2010 (03-11-2010)

Lịch thi đấu môn CẦU LÔNG SV Khoa năm 2010 (25-10-2010)

Lịch thi đấu môn Điền kinh SV Khoa năm 2010 (11-10-2010)

Lịch thi đấu môn bóng chuyền SV Khoa năm 2010 (06-10-2010)

DS ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO KHOA 2010 (04-10-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2010 (16-09-2010)

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ THI ĐẤU CÁC MÔN TRONG HỘI THAO KHOA(16-09-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ROBO 2010(13-08-2010)

DANH SÁCH SV ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC 2010(28-06-2010)

Thông báo về việc đăng ký tham gia giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 12 năm 2010 của BCH Đoàn TNCS HCM(14-06-2010)

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN KHOA DỰ TẬP HUẤN LẦN 1-2010 TẠI ĐÀ LẠT(27-05-2010)

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN CB ĐOÀN HỘI LẦN 1 - 2010 - ĐÀ LẠT (27-05-2010)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2010 (27-05-2010)

LỊCH THI ĐẤU CÁC ĐỘI TUYỂN KHOA DỰ HỘI THAO TRƯỜNG 2010 (22-04-2010)

Danh sách đội tuyển Khoa dự Hội thao Trường năm 2010(12-04-2010)

Danh sách ứng cử viên của Khoa cho BCH Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Danh sách Đại biểu Khoa dự Đại hội Đoàn Trường NK 2010-2012(02-04-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2012-2014(29-03-2010)

Thông báo triệu tập đại biểu dự Đại hội Đoàn Khoa NK 2010-2012 (25-03-2010)

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2008 -2010(24-03-2010)

KẾ HOẠCH TỒ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2010 - 2012(16-03-2010)

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN KHOA NK 2010-2012(16-03-2010)

Tổ chức Chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”(09-03-2010)

Thông báo: V/v dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên Khoa(15-01-2010)

KẾT QUẢ HỘI THAO KHOA NĂM 2009(08-01-2010)

THÔNG BÁO - DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA THAM DỰ “ HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ LẦN VII”(08-01-2010)

Thể lệ thi viết Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam (03-12-2009)

LỊCH THI ĐẤU ĐÁ CẦU SV KHOA 2009(09-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG BÀN SV KHOA 2009(06-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SINH VIÊN KHOA 2009(03-11-2009)

KẾ HOẠCH HỘI DIỄN VĂN NGHỆ SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 2009(02-11-2009)

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG SV KHOA 2009(27-10-2009)

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN SV KHOA NĂM 2009(26-10-2009)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP KHOA NĂM 2009(21-10-2009)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC CÁC LỚP KHÓA 2006-2009 KHOA CƠ KHÍ(21-10-2009)

Thông báo v/v Báo cáo số liệu Đoàn - Hội của các lớp(03-10-2009)

Kết quả Phân loại Đoàn viên và Chi Đoàn Khoa CK năm học 2008-2009(13-05-2009)

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH(13-05-2009)

Thông báo Đăng ký Tham gia Chiến dịch MÙA HÈ XANH 2009(05-05-2009)

Thông báo Đăng ký Coi thi tuyển sinh Đại học năm 2009(05-05-2009)

Hiến máu đợt II năm 2009(25-03-2009)

Đội tuyển Khoa tham dự hội thao Trường ĐH Nông Lâm 2009(20-03-2009)

Thông báo đăng ký Hội thao sinh viên Nông Lâm 2009(16-03-2009)

Danh sách cán bộ Đoàn - Hội dự tập huấn Đợt 1 năm 2009(25-02-2009)

Hội trại chào mừng 26/03(25-02-2009)

Tổ chức Kỷ niệm mừng ngày nhà giáo Việt Nam năm 2008(17-11-2008)

Danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng(20-10-2008)

Khen thưởng SV tiêu biểu Khoa(20-10-2008)

Danh sách Đoàn viên Khoa dự tập huấn Đoàn Lần I / 2008(17-10-2008)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một chín ba sáu hai