CHI ỦY

                   BÍ THƯ CHI BỘ: CÔ PGS.TS.NGUT. TRẦN THỊ THANH

                   PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ: THẦY THS. NGUYỄN VĂN XUÂN

                   CHI ỦY VIÊN: THẦY THS. ĐẶNG HỮU DŨNG

 

Chi bộ khoa Cơ Khí - Công nghệ gồm 15 đảng viên

Số lần xem trang: 12158
Nhập ngày: 25-03-2010
Điều chỉnh lần cuối: 10-11-2005

Liên kết doanh nghiệp