TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP.HCM                      COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
KHOA CÔ KHÍ- COÂNG NGHEÄ                                               Ñoäc laäp- Töï do – Haïnh phuùc
 
 
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ
 
1-     Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Bùi Công Hạnh
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy (từ 1980),Khoa cơ khí Công nghệ, Bộ môn Công nghệ KT ô tô, Trường ĐHNL
Email:bchanh@.hcmuaf.edu.com
Các hướng nghiên cứu chính:
      + Phát triển và liên kết các băng thử nghiệm ô tô
      + Nâng cao chất lượng Hệ thống kiểm định & Chẩn đoán ô tô.
      + Hiệu quả kinh tế về sử dụng và khai thác ô tô xe máy ở VN (Giảm tiêu hao nhiên liệu & ô nhiễm môi trường)
+ Thông tin về trợ giảng:
Họ và tên : Phan Minh Hiếu
Chức danh: Kỹ thuật viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Tham gia giảng dạy thực tập từ 2008, Khoa Cơ khí Công nghệ, bộ môn Công nghệ KT ô tô
Email: phanminhhieu@yahoo.com.vn
 
2-Thông tin chung về môn học
-         Tên môn học: Hệ thống điện động cơ
-         Mã môn học: 207707
-         Số tín chỉ: 2 TC
-         Môn học: Bắt buộc
-         Các môn học tiên quyết: Kỹ thuật điện (207109); Kỹ thuật điện tử (207110)
-   Các môn học kế tiếp: Hệ thống điện thân xe (207708)
- Các yêu cầu đối với môn học:
-         Giờ tín chỉ đối với môn học:
+ Nghe giảng lý thuyết: 30
+ Làm bài tập trên lớp:
+Thảo luận:
+ Thực hành, thực tập ở xưởng:
+ Hoạt động theo nhóm: Mỗi nhóm thực tập (15-20) SV
+ Tự học: 
+ Địa chỉ khoa, bộ môn phụ trách môn học:
Khoa Cơ khí Công nghệ- Bộ môn Công nghệ ô tô
3- Mục tiêu của môn học
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
Nhằm cung cấp cho sinh viên sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc và các phương pháp tính toán cơ bản để có thể thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, cải tiến các hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô.
 
4- Tóm tắt nội dung môn học
Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô những kiến thức cơ bản về hệ thống điện – điện tử của động cơ ô tô, bao gồm: sơ đồ, cấu tạo, nguyên lý làm việc, lý thuyết và tính toán các hệ thống riêng biệt hợp thành mạng điện động cơ.
 
            5- Nội dung chi tiết môn học
NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ
 
Chương 1: TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN & ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ            (2t)
 
1.1   Tổng quát về mạng điện trên ô tô và phân bố các hệ thống.
1.2   Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện ô tô
1.3   Nguồn điện trên ô tô
1.4   Các loại phụ tải điện trên ô tô
1.5   Các thiết bị bảo vệ và điều khiển trung gian
1.6   Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện ô tô
1.7   Dây điện và bối dây trong hệ thống điện ô tô
1.8   Hệ thống đa dẫn multiplex và mạng điều khiển vùng ( CAN)
Chương 2: Ắc quy khởi động                                                                                            (2 t)
2.1 Nhiệm vụ và phân loại ắc quy trên ô tô
2.2 Cấu tạo và quá trình điện hóa của ắc quy chì- axít
2.3 Thông số và các đặc tính cơ bản của ắc quy chí axít
2.4 Các phương pháp nạp điện cho ắc quy
2.5 Chọn và bố trí ắc quy
2.6 Các loạc ắc quy khác ( sinh viên tự tham khảo tài liệu)
Chương 3: Hệ thống khởi động                                                                                        (3 t)
3.1 Nhiệm vụ và các sơ đồ hệ thống khởi động tiêu biểu
3.2 Phân loại- Cấu tạo máy khởi động điện
3.3 Các cơ cấu điều khiển: Rơ le khởi động, rơ le bảo vệ, rơ le đổi đấu điện áp
3.4 Hệ thống hỗ trợ khởi động động cơ Diesel
Chương 4: Hệ thống cung cấp điện                                                                                 (6 t)
4.1 Nhiệm vụ và yêu cầu
4.2 Sơ đồ tổng quát, sơ đồ cung cấp điện và phân bố tải
4.3 Máy phát điện xoay chiều
4.4 Bộ điều chỉnh điện
4.5 Tính toán chế độ tải và chọn pháy phát điện trên ô tô
Chương 5: Hệ thống đánh lửa                                                                                          (9 t)
5.1 Lý thuyết đánh lửa cho động cơ cháy cưởng bức
5.2 Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại hệ thống đánh lửa
5.3 Sơ đố cấu trúc khối và sơ đồ mạch cơ bản của các loại HTĐL
5.4 Hệ thống đánh lửa cơ bản (CI)
5.5 Hệ thống đánh lửa bán dẫn
            5.5.1 Phân loại
            5.5.2 Hệ thống đánh lửa bán dẫn có vít điều khiển
            5.5.3 Cảm biến đánh lửa
            5.5.4 Hệ thống đánh lửa bán dẫn (HTĐLBD) cảm biến điện từ nam châm đứng yên
            5.5.5 Hệ thống đánh lửa bán dẫn (HTĐLBD) cảm biến điện từ nam châm quay
            5.5.6 Hệ thống đánh lửa bán dẫn (HTĐLBD) cảm biến bán dẫn- Hall
            5.5.7 Hệ thống đánh lửa bán dẫn (HTĐLBD) cảm biến quang điện
            5.5.8 Hệ thống đánh lửa bán dẫn (HTĐLBD) điện dung
Chương 6: Hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ ô tô                                       (3 t)
6.1 Giới thiệu chung về hệ thống đánh lửa lập trình cho động cơ
6.2 Cấu trúc hệ thống điều khiển lập trình và thuật toán điều khiển
6.3 Các loại cảm biến và tín hiệu
6.4 Bộ điều khiển điện tử ECU
6.5 Điều khiển đánh lửa
6.6 Điều khiển phun nhiên liệu
Chương 7: Hệ thống điều khiển làm mát động cơ                                                        (2 t)
7.1 Giới thiệu chung và phân loại
7.2 Động cơ quạt làm mát
7.3 Hệ thống điều khiển: Độc lập, hộp điều khiển
Chương 8: Hệ thống điều khiển ga tự động (CRUISE CONTROL)             (3 t)
8.1 Nhiệm vụ và phân loại
8.2 Điều khiển ga tự động bằng chân không
8.3 Điều khiển ga tự động bằng động cơ điện
 
 6-Hoïc lieäu
* Tài liệu học tập cho SV:
1-     Tài liệu chính: Giáo trình Hệ thống điện động cơ- TH.S. Bùi Công Hạnh- 2008
2-     Tài liệu tham khảo:
+ Trang bị điện ô tô máy kéo- Đinh gọc Ân- Nhà XB Giáo dục, Hà Nội- 1993
+ Trang bị điện & Điện tử ô tô hiện đại- Đỗ Văn Dũng- ĐHSPKT. Tp.HCM- 1999
+ Giáo trình điện tử Điện ô tô- ĐHSPKT- 2007
+ BOSH- Automotive electrical and electronic system. Germany-1998
 
 
 
 
 
 
 
 
7-Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc:
* Lòch trình chung: (Ghi toång soá giôø cho moãi coät)

Noäi dung
Hình thöùc toå chöùc daïy hoïc moân hoïc
Toång
Leân lôùp
Thöïc haønh, Thí nghieäm
Töï hoïc, Töï NC
Lyù thuyeát
Baøi taäp
Thaûo luaän
Chương 1:Tổng quát về hệ thống điện ô tô
2
 
 
 
 
 
Chương 2: Ắc quy khởi động
2
 
 
 
 
 
Chương 3: Hệ thống khởi động
3
 
 
 
 
 
Chương 4: Hệ thống cung cấp điện
6
 
 
 
 
 
Chương 5: Hệ thống đánh lửa
9
 
 
 
 
 
Chương 6: Hệ thống điều khiển lập trình cho động cơ ô tô
3
 
 
 
 
 
Chương 7: Hệ thống điều khiển làm mát động cơ
2
 
 
 
 
 
Chương 8: Hệ thống điều khiển ga tự động (CRUISE CONTROL)
3
 
 
 
 
 
Tổng công
30
 
 
 
 
30

 
8-Chính saùch ñoái vôùi moân hoïc vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa giaûng vieân
Yeâu caàu vaø caùch thöùc ñaùnh giaù, söï hiân dieän treân lôùp, möùc ñoä tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng treân lôùp, caùc qui ñònh veà thôøi haïn, chaát löôïng caùc baøi taäp, baøi kieåm tra…
9-Phöông phaùp, hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc
+ Hình thức thi: Thi tự luận cuối học kỳ
Phaân chia caùc muïc tieâu cho töøng hình thöùc kieåm tra- ñaùnh giaù
9.1. Kieåm tra- ñaùnh giaù thöôøng xuyeân:
9.2. Kieåm tra- ñaùnh giaù ñònh kyø:
- Tham gia hoïc taäp treân lôùp
- Phaàn töï hoïc, töï nghieân cöùu
- Hoaït ñoäng theo nhoùm
9.3. Lòch thi- kieåm tra ( keå caû thi laïi)
+ Hình thức thi: Thi tự luận cuối học kỳ
 
Giaûng vieân                 Duyeät Chuû nhieäm boä moân              Thuû tröôûng ñôn vò ñaøo taïo

Số lần xem trang: 12288
Nhập ngày: 27-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: