Giáo vụ Khoa thông báo!
Đã có lịch nhận bằng và lễ tốt nghiệp. Đề nghị sinh viên xem thông báo cụ thể ở trang web Phòng đào tạo.

Số lần xem trang: 12108
Nhập ngày: 03-12-2013
Điều chỉnh lần cuối: 17-06-2014