ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
 
TP.HCM, ngày 15  tháng 12 năm 2011

 
GIẤY TRIỆU TẬP
 
BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
Triệu tập:
 
Các đồng chí đại biểu cho các Chi Đoàn CBCC, Chi đoàn Khóa 2008, 2009, 2010, 2011 (danh sách đính kèm)
 
Đến tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Khoa Cơ Khí – Công nghệ nhiệm kỳ 2012 – 2014.
 
Thời gian:           7g30 ngày 23 tháng 12 năm 2011 (Thứ Sáu).
Địa điểm:           Phòng RD101 – Nhà Rạng Đông,
Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
 
                                                                                                                      TM. BTV ĐOÀN KHOA
Bí thư
                                 (Đã ký)    
    Trương Quang Trường
 

Số lần xem trang: 12108
Nhập ngày: 21-12-2011
Điều chỉnh lần cuối: 22-12-2011

Liên kết doanh nghiệp