Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 131
Toàn hệ thống: 4026
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

STT TÊN TÀI LIỆU MÃ HÓA LẦN BAN HÀNH
1 Mục tiêu chất lượng của Khoa năm học 2010 - 2011 QĐ/5.4.1/KCK 01
2 Kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2010 - 2011 KH/5.4.2/KCK 01
3 Quyền hạn, trách nhiệm, bản mô tả công việc của Khoa
QĐ/5.5.1/KCK 01
4 Mô tả công việc QĐ/5.5.1/KCK 01
5 Quy trình lập kế hoạch giảng dạy của Khoa TT/7.5.1a/ KCK 01
6 Quy trình kiểm soát hoạt động giảng dạy trên lớp TT/7.5.1b/KCK 01
7 Hướng dẫn công việc kiểm soát đề thi, điểm thi và kết quả môn học HD/7.5.1c/KCK 01
8 Quy trình kiểm soát sự hiện diện của sinh viên TT/7.5.1d/KCK 01
9 Quy trình ghi sổ đầu bài TT/7.5.1e/KCK 01
10 Quy trình mượn máy chiếu TT/7.5.1f/KCK 01
11 Quy trình tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật TT/7.5.1g/KCK 01
12 Hướng dẫn công việc kiểm soát báo cáo chuyên đề TT/7.5.1h/KCK 01
13 Hướng dẫn thực hiện công việc của văn phòng Khoa TT/7.5.1i/KCK 01
14 Quy trình kiểm soát thiết kế chương trình, tài liệu đào tạo và điểm thi
TT/7.3.1a/KCK 01
15 Quy trình thiết kế đề cương môn học TT/7.3.1b/KCK 01
16 Quy trình đánh giá chuyên môn để tuyển dụng giảng viên TT/6.2.2/KCK 01
17 Hướng dẫn công việc kiểm soát tài liệu giảng dạy điện tử TT/4.2.3/KCK 01
18 Quy trình khảo sát thăm dò mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo... TT/5.2/KCK 01
19 Quy trình kiểm soát quá trình thỉnh giảng TT/7.4/KCK 01
20 Quy trình kiểm soát nghiên cứu khoa học TT/7.3.5/KCK 01
21 Quy trình kiểm soát thực tập tốt nghiệp TT/7.5.2a/KCK 01
22 Quy trình kiểm soát thực hiện luận văn tốt nghiệp TT/7.5.2b/KCK 01

Số lần xem trang : :5296
Nhập ngày : 28-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :

TÀI LIỆU ISO

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một sáu bảy ba

Xem trả lời của bạn !