Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 447
Toàn hệ thống: 17181
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC 2011-2012
Mã hóa: KK/5.4.2/KCK
Ban hành lần: 03
Hiệu lực từ ngày: 25/08/2011
Trang/tổng số trang: 1/ 3

 
NỘI DUNG
MỤC TIÊU
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
THỜI GIAN HOÀN THÀNH
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
TẦN SUẤT BÁO CÁO
HỒ SƠ ĐỂ LẠI
Mục tiêu 1: 100% cán bộ viên chức trong Khoa hiểu biết Mục tiêu chất lượng và Chính sách chất lượng năm học 2011-2012 của Khoa và nhà trường.
- Họp toàn Khoa phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Trường, của Khoa.
- Niêm yết tại bản tin của Khoa.
- Tạo điều kiện cho CBVC của Khoa tham gia các lớp tập huấn về hệ thống quản lý chất lượng .
-Đầu mỗi học kỳ
Phó Khoa phụ trách ISO
Kiểm tra đánh giá.
 
01 lần /năm
- Biên bản họp Khoa.
- MTCL và Kế hoạch thực hiện MTCL của Khoa và Trường
 
 
 
Mục tiêu 2: Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, tự đánh giá theo tiêu chuẩn, quy trình do Khoa đề ra.
Kiểm soát vận hành QMS ISO 9001:2008 theo quy trình TT/7.5.1/K.CK.
- Lập và theo dõi hồ sơ các thủ tụ quy trình đang áp dụng.
- Rà soát lại việc Mã hóa, lần ban hành, ngày hiệu lực.
- Rà soát danh sách những người đã tham gia các khóa đào tạo ISO.
- Lập danh sách CBVC tham dự tâp huấn về QMS ISO 9001:2008
- Cập nhật trên website Khoa.
Cuối mỗi học ký
- Trưởng Khoa
-Cán bộ kiểm soát tài liệu
- Thống kê các hồ sơ thủ tục quy trình đang áp dụng.
- Số lượng CBVC Khoa tham gia tập huấn.
 
01 lần /năm
- Kế hoạch thực hiện MTCL năm học 2011-2012 được phê duyệt.
- Danh sách CBVC đã tham gia tập huấn ISO; tham gia tập huấn ISO trong năm học.
Mục tiêu 3: Thực hiện 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai tài chính.
Rà soát và Đăng tải nội dung công khai cam kết lên trang web Khoa và niêm yết trên bản tin Khoa
 
Đầu học kỳ I
-Đại diện lãnh đạo Khoa
 
- Các cam kết công khai.
- Chuẩn đầu ra các ngành trong Khoa
 
1 lần / năm
-Bản cam kết;
-Bản cam kết chất lượng giáo dục trên mạng và bản tin;
- Chuẩn đầu ra các ngành trong Khoa
 
Mục tiêu 4: Đảm bảo 100% các môn học của ngành/ chuyên ngành có giáo trình hoặc bài giảng (dưới nhiều hình thức) để phục vụ giảng dạy và học tập.
- Rà soát lại giáo trình, bài giảng của Khoa/BM đang có.
- Giảng viên tự biên soạn nộp đề cương (hoặc mục lục) cho Trưởng bộ môn.
- Trưởng bộ môn tổ chức xem xét, đánh giá.
 
Đầu học kỳ 1
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Trưởng bộ môn
Báo cáo của các Bộ môn
Số lượng giáo trình, bài giảng được nộp
1 học kỳ 1 lần
-Danh sách giáo trình, bài giảng hiện có;
- Thống kê các môn học do khoa quản lý;
- Bảng phân công giảng viên phụ trách môn học
 
 
 
 

Chữ ký
Người soạn thảo
Người kiểm tra
Người phê duyệt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chức danh
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
PGS.TS. TRẦN THỊ THANH
PGS.TS. NGUYỄN HAY
TS. TRỊNH TRƯỜNG GIANG

 
 

Số lần xem trang : :6063
Nhập ngày : 16-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :16-11-2011

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2010-2011(28-02-2011)

Trang liên kết

http://clip.vn/clips/29478.thu

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy sáu không tám

Xem trả lời của bạn !