Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 116
Toàn hệ thống: 2283
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
Mã hóa: TT/5.4.1/KCK
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
Ban hành lần: 02
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
Hiệu lực từ ngày:
NĂM HỌC 2010-2011
Trang/tổng số trang: 1/ 10
 

  

NỘI DUNG
MỤC TIÊU
BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
THỜI GIAN HOÀN THÀNH
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM
PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
TẦN SUẤT BÁO CÁO
HỒ SƠ ĐỂ LẠI
Mục tiêu 1: Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, có trên 90% cán bộ viên chức được đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng.
Họp toàn Khoa phổ biến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Trường, của Khoa.
-Đầu mỗi học kỳ
-Đại diện lãnh đạo Khoa
Thông qua phiếu thăm dò
1 học kỳ 1 lần
- Biên bản họp;
 
 
- Danh sách nhận tài liệu;
 
 
 
 
- Phiếu thăm dò;
- Bảng thống kê tổng hợp.
Gửi các tài liệu về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của Trường, của Khoa đến toàn bộ CB-VC trong Khoa
-Đầu mỗi học kỳ
-Cán bộ kiểm soát tài liệu
Kiểm tra định kỳ
Niêm yết tại bản tin của Khoa
-Đầu mỗi học kỳ
-Thư ký Khoa
Kiểm tra định kỳ
Tiến hành lấy phiếu thăm dò trong toàn thể CB-VC của Khoa
-Đầu mỗi học kỳ
- Đại diện lãnh đạo Khoa
- Cán bộ kiểm soát tài liệu
Thống kê và tổng hợp số liệu thu được từ phiếu thăm dò
Mục tiêu 2: Thực hiện đầy đủ các cuộc vận động về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
-Họp toàn Khoa phổ biến nội dung các cuộc vận động và triển khai kế hoạch và chỉ tiêu thực hiện;
 
-Tháng 08/2010
-Đại diện lãnh đạo Khoa
Đo lường thông qua các báo cáo thực hiện công tác;
 
 
 
100% CB-VC tham gia;
80% sinh viên tham gia.
Theo kế hoạch thời gian hoàn thành
-Biên bản họp;
-Tổ chức cho CB-VC, SV đăng ký;
 
-Tháng 09/2010
-Lãnh đạo Khoa
-Chủ tịch Công đoàn Khoa
-Bí thư Đoàn Khoa
-Phiếu đăng ký;
-Tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, hội thi tìm hiểu, viết bài;
 
-Tháng 03/2011
-Chủ tịch Công đoàn Khoa
-Đoàn Khoa
-Danh sách tham gia, bài dự thi;
-Theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch và tham gia các hoạt động của Trường;
 
-Định kỳ 3 tháng/lần
-Lãnh đạo Khoa
-Chủ tịch Công đoàn Khoa
-Bí thư Đoàn Khoa
-Biên bản họp;
-Tổ chức sơ kết, tổng kết trong Khoa.
 
-Sơ kết vào cuối học kỳ I;
-Tổng kết tháng 05/2011
-Lãnh đạo Khoa
-Báo cáo sơ kết, tổng kết;
-Danh sách đề nghị khen thưởng
Mục tiêu 3: Thực hiện 3 công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai tài chính.
 
Xây dựng bản cam kết 03 công khai
Tháng 01/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
Đo lường thông qua các báo cáo thực hiện công tác;
 
Theo kế hoạch thời gian hoàn thành
-Bản cam kết;
Họp toàn Khoa phổ biến nội dung 3 công khai
 
-Tháng 02/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Biên bản họp;
Đăng tải nội dung công khai cam kết chất lượng giáo dục lên trang web Khoa và niêm yết trên bản tin Khoa
 
-Tháng 02/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
Kiểm tra định kỳ
-Bản cam kết chất lượng giáo dục trên mạng và bản tin;
Tổ chức đánh giá nội bộ cuối năm học
 
-Tháng 08/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Báo cáo tổng kết;
-Biên bản họp.
Mục tiêu 4: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hành chính và giáo vụ trong Khoa.
1.Xây dựng quy trình giải quyết công việc của thư ký và giáo vụ khoa
 
Tháng 09/2010
-Thư ký Khoa
-Giáo vụ Khoa
Số lượng quy trình công việc được áp dụng
1 học kỳ 1 lần
-Tập tài liệu các quy trình thủ tục;
 
-Danh mục biểu mẫu;
 
 
-Danh mục các văn bản chuyển qua mạng
2.Soạn thảo và áp dụng các biểu mẫu báo cáo
Kết thúc năm học 2010-2011
Đại diện lãnh đạo Khoa
-Thư ký Khoa
-Giáo vụ Khoa
 
Số lượng biểu mẫu được áp dụng
3.Tăng cường công tác triển khai văn bản, thông tin qua mạng, giảm lượng văn bản giấy
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Thư ký Khoa
-Giáo vụ Khoa
 
Số lượng văn bản triển khai qua mạng
Mục tiêu 5: Đảm bảo 100% các môn học của ngành/ chuyên ngành có giáo trình hoặc bài giảng (dưới nhiều hình thức) để phục vụ giảng dạy và học tập.
Rà soát lại giáo trình, bài giảng của Khoa/BM đang có.
08/2010
-Trưởng bộ môn
Báo cáo của các Bộ môn
1 học kỳ 1 lần
-Danh sách giáo trình, bài giảng hiện có;
Giảng viên tự biên soạn nộp cho Trưởng bộ môn.
Chậm nhất là 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ có môn học
 
 
 
 
 
-Giảng viên phụ trách môn học có liên quan
Đối chiếu giữa tài liệu cũ và mới
1 năm 1 lần
-Bài giảng hoặc giáo trình có ý kiến đánh giá của Trưởng bộ môn;
Trưởng bộ môn tổ chức xem xét, đánh giá
-Trưởng bộ môn
Ý kiến đánh giá của Trưởng bộ môn
 
Giảng viên nộp bài giảng hoặc giáo trình cho Khoa và cung cấp cho sinh viên tự photo và tham khảo
- Giảng viên
- Ban cán sự lớp
- Cán bộ kiểm soát tài liệu
Số lượng giáo trình, bài giảng được nộp
 
-Danh sách bài giảng, giáo trình đã nộp;
 
Xây dựng danh sách mua giáo trình (bên ngoài) cần bổ sung và đề nghị lên Trường
 
Tháng 03/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Trưởng Bộ môn
-Giảng viên
Báo cáo của các bộ môn
 
-Danh sách đề nghị mua giáo trình.
Mục tiêu 6: Đảm bảo 70% các môn học do khoa phụ trách có ít nhất một tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài gửi cho sinh viên và yêu cầu sinh viên đọc.
Giảng viên báo cáo trưởng bộ môn về tài liệu lựa chọn.
Chậm nhất là 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ
-Giảng viên
- Giảng viên nộp bản sao tài liệu được lựa chọn cho Ban ISO khoa
Mỗi học kỳ 1 lần
- Tài liệu đã được chọn;
- Báo cáo của giảng viên.
Trưởng bộ môn quyết định chọn tài liệu và ký xác nhận vào tài liệu
-Trưởng bộ môn
Xác nhận của Trưởng bộ môn
Giảng viên chuyển tài liệu đã được chọn cho Ban cán sự lớp tự photo để sinh viên tham khảo.
- Giảng viên
- Ban cán sự lớp, sinh viên
Báo cáo của giảng viên
Giảng viên ra đề thi có nội dung tài liệu hoặc sinh viên phải viết và nộp bài thu hoạch
Cuối học kỳ của môn học
- Giảng viên
- Sinh viên
- Đại diện lãnh đạo khoa
- Cán bộ kiểm soát tài liệu
Giảng viên đánh giá, nhận xét.
Mục tiêu 7: Trên 75% sinh viên, học viên hài lòng với nội dung và phương pháp giảng dạy các môn học do Khoa đảm trách.
 
Lập kế hoạch thăm dò cho từng học kỳ.
 
Đầu năm học
-Đại diện lãnh đạo khoa
Bản kế hoạch chi tiết
Mỗi học kỳ thực hiện 1 lần
-Kê hoạch khảo sát ý kiến SV;
 
- Phiếu thăm dò;
 
- Bản thống kê tổng hợp kết quả thăm dò.
Phát phiếu thăm dò và thu hồi. Mỗi môn học tiến hành thăm dò ngẫu nhiên 25% số sinh viên của lớp.
 
1 tuần trước khi kết thúc học kỳ
- Giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Cán bộ kiểm soát tài liệu
Danh sách sinh viên tham dự
Thống kê và tổng hợp kết quả số liệu thu thập được.
Cuối mỗi học kỳ
- Đại diện lãnh đạo Khoa
- Cán bộ kiểm soát tài liệu
 
Thống kê số liệu thực hiện thực tê trên sổ đầu bài
Mục tiêu 8: 100% giảng viên trong Khoa tham gia nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ theo quy định hiện hành.
 
Giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký đề tài hoặc nội dung nghiên cứu với Khoa, Trường
Theo lịch của Trường hoặc Khoa
-Giảng viên
Phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học để nắm bắt số lượng đề tài và tiến độ thực hiện
1 lần vào cuối năm học
Báo cáo kết quả thực hiện
Xét duyệt đề cương đề tài đăng ký với Khoa, Trường.
- Trưởng khoa
- Giảng viên, chủ nhiệm đề tài
 
 Giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định chung của Trường.
 
Viết báo cáo nghiệm thu và nộp bài báo.
Theo kế hoạch và đề cương đã được duyệt
- Giảng viên, chủ nhiệm đề tài.
- Đại diện lãnh đạo Khoa.
- Cán bộ kiểm soát tài liệu
Mục tiêu 9: Xây dựng kế hoạch dự án về đào tạo theo định hướng nghề nghiệp cho một ngành đào tạo của khoa
Khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về chuẩn đầu ra cho ngành học
Tháng 03/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Trưởng Bộ môn
Số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát
Theo kế hoạch thời gian hoàn thành
-Phiếu khảo sát;
-Danh sách doanh nghiệp tham gia;
-Biên bản họp;
 
 
 
-Hồ sơ dự án;
Họp Khoa lấy ý kiến về chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Các trưởng Bộ môn
Tổng hợp ý kiến: 20%
Xây dựng dự án
Tháng 05/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Trưởng Bộ môn
Xây dựng dự án: 50%
Lên kế hoạch thực hiện
-Đại diện lãnh đạo Khoa
-Trưởng Bộ môn
Kế hoạch: 80%
 
Đệ trình kế hoạch lên trường và theo dõi kết quả
Tháng 08/2011
-Đại diện lãnh đạo Khoa
Hoàn tất hồ sơ dự án: 100%
Công văn đệ trình.
Chữ ký
Người soạn thảo
Người kiểm tra
Người phê duyệt
 
 
 
 
 
 
 
 
Chức danh
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO
HIỆU TRƯỞNG
Họ và tên
PGS.TS. TRẦN THỊ THANH
PGS.TS. NGUYỄN HAY
TS. TRỊNH TRƯỜNG GIANG

 

 

Số lần xem trang : :3780
Nhập ngày : 28-02-2011
Điều chỉnh lần cuối :14-04-2011

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2011-2012(16-11-2011)

Trang liên kết

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/7d/Bieu_tuong_Dai_hoc_Quoc_gia_TPHCM.png

The image “http://www.hcmuns.edu.vn/images/Header_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

http://clip.vn/clips/29478.thu

The image “http://www.ctu.edu.vn/images/ctu_logo.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu tám ba sáu một